Zo waarlijk helpe mij … het gif van de leugen … | Column John van der Pauw

Nederland is een democratische rechtsstaat. Er is heel wat water naar de zee gestroomd voordat Nederland die fase in het menselijke bestaan had bereikt.

De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden is het fundament voor onze democratische rechtsstaat. Een Grondwet met een fraaie catalogus grondrechten, een Grondwet die de scheiding tussen kerk en staat en de scheiding der machten waarborgt. In Nederland geen absolute heerser meer. Wel een samenleving waar het algemeen kiesrecht de basis is voor checks and balances op de uitoefening van staatsmacht.

In de Grondwet is de opgebouwde kennis verwerkt over wat rechtvaardig is in een fatsoenlijke samenleving. De oudste grondrechten zijn de klassieke grondrechten. Ze garanderen staatsonthouding. De vrijheid van drukpers en van vergadering, de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het briefgeheim zijn daar waarborgen voor.

Ook artikel 16 van onze Grondwet bevat een inzicht dat niet van de een op de andere dag is opgebouwd: ‘Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.’ De potentiële misdadiger moet, voor hij of zij een feit pleegt, kunnen weten dat de wetgever zijn of haar daad strafwaardig acht.

Een Grondwet is niet zomaar te veranderen. Voor het wijzigen van het fundament van onze democratische rechtsstaat gelden extra waarborgen. Zo bespreekt onze wetgever dat voorstel twee keer. En voordat de Tweede Kamer aan die tweede lezing toekomt kunnen de kiezers de samenstelling van de Tweede kamer veranderen met een gang naar de stembus. Na de tweede bespreking van het wetsvoorstel is vervolgens een twee derde meerderheid noodzakelijk om iets te wijzigen in het fundament van onze democratische rechtstaat.

Van personen die kandidaat zijn voor de functie van volksvertegenwoordiger zou je verwachten dat ze onze democratische rechtsstaat liefhebben. Waarom zou je anders zweren of beloven dat je trouw bent aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Dat is toch echt wat leden van de beide Kamers net als leden van Provinciale Staten en leden van de gemeenteraad doen voordat ze die democratische functies mogen gaan vervullen.

Nederland kent anti-democratische krachten. Ook in ons democratisch gekozen Parlement. De PVV heeft niets op met de scheiding der machten. Bij de PVV is Wilders wil nu eenmaal wet. Aan rechters heeft de man een broertje dood. Recent is gebleken dat leden van de Tweede Kamer van Forum voor Democratie al evenzeer lak hebben aan hun plechtige eed of belofte.

In een debatje met Kajsa Ollongren liet Gideon van Meijeren onlangs weten het kabinetsbeleid misdadig en crimineel te vinden. Daar voegde de zeloot van Baudet aan toe dat FvD net zo lang zal blijven strijden totdat de verantwoordelijken voor het corona-beleid veroordeeld worden tot gevangenisstraffen. En daarmee trad dit lid der Tweede Kamer artikel 16 van onze Grondwet met de voeten. Forum maakt zo één en ander maal duidelijk de verworvenheden van onze democratische rechtsstaat bij het groot vuil te willen zetten.

In eeuwen van menselijk samenleven is onze huidige beschaving opgebouwd. Belangrijke beschavingsnormen zijn neergeslagen in onze Grondwet: de grondrechten. Wie trouw aan de Grondwet zweert en vervolgens de afgelegde eed of belofte schendt, maakt duidelijk dat hij niet betrouwbaar is. Die maakt duidelijk dat hij graag de bijl zet aan de wortels van onze democratische rechtstaat. Daar zit de zwijgende meerderheid van Nederland niet op te wachten. Hoog tijd om dat duidelijk te maken aan die anti-democraten.

Geschreven door