Almere met 26% sociale huur onder kabinetsnorm van 30%.

Het kabinet wil dat de woningvoorraad van gemeenten uit minstens 30% sociale huur bestaat. Nu voldoet 2/3 deel daar niet aan, zo blijkt uit onderzoek van Trouw.

De grote gemeenten halen de 30% vaak wel behalve Almere met 26% sociale huur. Recente regionale cijfers bevestigen dit %. Almere scoort het laagste van alle grote steden. De Woonvisie van de gemeente uit 2020 ging nog uit van 27% sociale huur, dat zou in verhouding een verslechtering betekenen wat kan kloppen want er is de afgelopen jaren weinig sociale huur in de stad gebouwd.

De noodzaak van meer betaalbaar woonaanbod neemt alleen maar toe. Uit het recent onderzoek Wonen in de Metropoolregio 2021 van de Metropoolregio Amsterdam blijkt dat het aantal inwoners met lage inkomens afgelopen jaren is gegroeid maar het woonaanbod voor deze groep is gedaald. Het aanbod sociale huur van corporaties bleef gelijk terwijl de sociale huur particulier en de betaalbare koop daalden, die laatste fors. Het aanbod in de vrijesectorhuur steeg weliswaar maar vooral boven de €1.000 p.m. Hierdoor komen ook steeds meer middeninkomens in de knel. Huurders in de vrijesector besteden vergeleken met sociale huur en koop momenteel gemiddeld het hoogste gedeelte van hun inkomen aan wonen (37%)

Wil Almere over 4 jaar voldoen aan de kabinetsnorm van 30% woningvoorraad sociale huur dan moet zo’n 65% van de door het stadsbestuur beloofde 10.000 nieuwbouwwoningen de komende 4 jaar sociale huur zijn. Over 4 jaar zijn er dan circa 99.000 woningen waarvan 29.700 sociale huur. Dat zit echter niet in de bouwplannen met relatief meer vrijesectorhuur en dure koop en 2500 nieuwe woningen per jaar zijn afgelopen 4 jaren niet gebouwd. Ook de tweede kabinetsdoelstelling zal aanpassing van de Almeerse bouwplannen vragen. Het kabinet wil namelijk ook dat 2/3 deel van de nieuwbouw tot 2030 betaalbaar is. Hieronder valt volgens het kabinet de sociale huur, vrijesectorhuur tot €1.000 en betaalbare koop tot de NHG-grens €355.000. Deze hoognodige en logische volkshuisvestelijke doelstelling schiet gaten in de grondexploitatie en begroting van de gemeente. Eerder liep Almere als enige grote gemeente miljoenen rijkssubsidie mis voor woningbouwversnelling en betaalbaarheid omdat de gemeente geen project kon indienen die aan de 2/3 betaalbaarheidsvoorwaarde voldeed.

Geschreven door