Sterk Flevoland draagt krachtig bij aan grote Rijksopgaven

Het College van Gedeputeerde Staten reageert positief op de miljoenennota 2023 en de bijbehorende begroting, die vandaag door het kabinet in Den Haag zijn gepresenteerd. Het college is blij dat er met nadruk wordt gesproken over het belang van een sterke regio en een goede samenwerking tussen de mede-overheden.

Aan het begin van zijn jaarlijkse Troonrede benadrukte koning Willem-Alexander dat we in een onzekere en tegenstrijdige tijd leven, waarin we met elkaar voor grote veranderingen komen te staan. Flevoland erkent de kansen en uitdagingen die er de komende jaren liggen. Alleen met elkaar kunnen wij de grote transities van de huidige tijd tot een succes maken. De provincie zet daarom in op het bouwen van een complete samenleving. Een complete samenleving is meer dan alleen stenen stapelen. Samen maken wij afspraken over natuur, infrastructuur, cultuur en goede gezondheidszorg, zodat iedereen in Flevoland kan wonen in een veerkrachtige en groene leefomgeving. Voor de Provincie is een krachtige samenleving een speerpunt. Het is belangrijk dat we ieder vanuit onze eigen rol werken aan een weerbare samenleving waarin mensen een stevige basis vinden, zowel in zorg en voorzieningen als in de mogelijkheden om zich te ontplooien en in onderhoud te voorzien.

Onze afspraken sluiten aan bij de inzet van het rijk voor een vitaal landelijk gebied, met een gezonde natuur en met perspectief voor de landbouw. De aanpak van deze doelstelling wordt ondersteund door het transitiefonds landelijk gebied en natuur ter grootte van 24 miljard.

Toekomstbestendige transities

Daarnaast heeft de provincie zich de afgelopen jaren ingezet voor een toekomstbestendige economie, waarin niet alleen wordt bijgedragen aan ontwikkelingen op de korte termijn, maar ook richting wordt gegeven aan verduurzaming van de economie. Het college van Gedeputeerde Staten is daarom ook positief over het aangekondigde fonds om de transitie van de landbouw voort te zetten. Juist de Flevolandse landbouwsector is belangrijk voor de mondiale voedselvoorziening en daarom is het van groot belang de sector perspectief te bieden, nu en op de langere termijn. Het college is blij met de rol die het Rijksvastgoedbedrijf krijgt bij het realiseren van het stikstofbeleid.

Samenwerking met de regio

Het kabinet zet in op een goede samenwerking met de regio om de grote opgave van ons land aan te pakken. Deze transities hebben een impact op de ruimte in Flevoland. Het is hiervoor van belang om de samenwerking met andere overheden op te zoeken. Tevens spelen de inwoners van Flevoland een grote rol. Onder de naam ‘Samen maken wij Flevoland’ gaat de provincie in gesprek over de toekomst van Flevoland.

Woningbouw

Flevoland maakt bestuurlijke afspraken met het Rijk en medeoverheden om in de bouw van 100.000 woningen te kunnen voorzien. De provincie legt deze ruimtelijke puzzel in samenwerking met de gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland. Flevoland is als eerste het gesprek met het Rijk gestart. Gelijkwaardigheid tussen gemeenten, waterschap, provincie en het Rijk is hierbij belangrijk. Deze nieuwe manier van samenwerking is een innovatie waarbij Flevoland als voorloper een gebiedsontwikkeling ter hand neemt waarbij alle belangrijke opgaven een plek krijgen. De komende maand worden hierover in raden, staten en de Algemene Vergadering eerste gesprekken gevoerd met de volksvertegenwoordigers.

Lelylijn 

Rondom de Lelylijn geeft het kabinet verdere invulling aan de afspraken uit het coalitieakkoord. Het komende jaar wordt benut om de benodigde beslisinformatie op tafel te krijgen en de begroting sluitend te krijgen. Er wordt een breed participatietraject georganiseerd, zodat belanghebbenden kunnen meepraten. Rijk en regio trekken daarin gezamenlijk op. De provincie is blij dat het Rijk zich aan de afspraken houdt en ziet het belang van een goede infrastructuur voor een vitale regio.

Energie

Provincie Flevoland is blij met de verhoogde ambitie en beschikbaarstelling van middelen voor de energietransitie. De opgave is namelijk groot en vraagt om een versnelde beperking in de uitstoot van schadelijke gassen. Hierbij wordt het SchoneLuchtAkkoord gezien als een belangrijke stap naar een schonere leefomgeving. Naast de voorgenomen acties voor de kortere termijn is het college van Gedeputeerde Staten daarom blij met de voorgenomen investeringen in onder andere waterstof en warmtenetten.

Cultuur en media 

In een steeds complexere wereld is creativiteit en onafhankelijke informatievoorziening onmisbaar. Provincie Flevoland vindt het dan ook van belang dat dit kabinet investeert in cultuur en media omdat deze sectoren aan de basis staan van een samenleving waarin iedereen meedoet.

Veelzijdige bijdrage

Op alle terreinen die in de Miljoennennota worden benoemd, levert Flevoland vanuit haar eigen verantwoordelijkheden en taken dus een waardevolle en veelzijdige bijdrage aan de opgaven van Nederland. 

Geschreven door