Provincie maant Almere te bezuinigen

Het provinciebestuur heeft grote zorgen over de financiële ontwikkelingen van de gemeente Almere. Volgens Gedeputeerde Staten zijn bezuinigingen vereist en moeten inkomsten verworven worden.

In een brief aan de gemeenteraad en het college wordt bovendien gewezen op de crisis in het Almeerse college na het opstappen van twee wethouders. Gewacht wordt op een structureel herstelplan, waar het college nu al aan werkt.

De provincie wil voor het zomerreces duidelijkheid over noodzakelijke bezuinigingen of maatregelen om inkomsten te vergroten. Gesignaleerd wordt dat Almere teveel afhankelijk is van incidentele overschotten uit grondverkoop. Er zou geen duurzaam financieel evenwicht bestaan.

Gedeputeerde Staten zeggen de financiële positie van Almere met toenemende zorg te volgen. De financiële vooruitzichten zouden ook ongunstig zijn. Zo zou de buffer wegvallen of zelfs een tekort worden.

Als een gemeente lange tijd met tekorten kampt, dreigt ze onder toezicht van de provincie te komen staan. Onder voorwaarden is dan een uitkering uit het Gemeentefonds mogelijk. De provincie dreigt nu al met het instellen van een begrotingsonderzoek.

Geschreven door