Collegebesluiten 8 juli 2021

De besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

Beleidskader cameratoezicht 2021 – 2024 en evaluatie cameratoezicht 2016 – 2019

De burgemeester wil de gemeenteraad consulteren over het beleidskader cameratoezicht 2021-2024 en de uitgevoerde evaluatie op het cameratoezicht in de centrumgebieden van Almere Stad en Almere Buiten. In de evaluatie is de aanbeveling gedaan om het cameratoezicht in Almere Buiten centrum te heroverwegen. De burgemeester wil graag weten hoe de raad over deze aanbeveling denkt zodat hij daarna een weloverwogen besluit kan nemen.

Ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023

Gemeente Almere heeft een wettelijke verplichting om op grond van de Wet milieubeheer een actieplan geluid op te stellen. Het Ontwerp Actieplan Geluid is het vervolg op de geluidsbelastingkaarten die in 2017 zijn vastgesteld.

De gevolgen van groeiende mobiliteit en een groter aantal inwoners zorgen voor meer overlast van verkeerslawaai langs met name de dreven in Almere. In het Actieplan Geluid geven wij aan waar er knelpunten zijn en welke mogelijkheden er zijn om het geluid van het verkeer in de stad terug te dringen.

Het Ontwerp Actieplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn twaalf zienswijzen ingediend waarvan zeven zienswijzen dezelfde strekking hebben. Op de zienswijzen is door het college een reactie gegeven. De raad wordt nu in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van het Ontwerp Actieplan Geluid en de beantwoording op de zienswijzen. Zij kan hierop haar wensen en zienswijzen bij het college ter kennis brengen.

De zienswijzen vanuit de stad en vanuit de raad worden gebruikt als input voor de definitieve versie van het Actieplan Geluid.

Tweede financiële kwartaalrapportage 2021

Het college stemt in met de financiële rapportage over het tweede kwartaal van 2021. Het is voor het eerst dat het college een financiële kwartaalrapportage aanbiedt aan de gemeenteraad. Het college wil de gemeenteraad op deze manier sneller infomeren over de financiën van de gemeente.

In de rapportage staan de onvermijdelijke financiële mee- en tegenvallers uit het tweede kwartaal. Het college stelt voor om de begroting aan te passen. Het college brengt ook de gevolgen van corona in beeld.

De grootste tegenvaller in dit kwartaal is € 12 miljoen extra die nodig is voor de Floriade. De grootste meevaller is € 7 miljoen extra geld van het Rijk voor het sociaal domein.

Verzilvering van Goud: Het Meerjarenperspectief Goed ouder worden in Almere

In juni 2020 zijn twee moties van de raad aangenomen. De moties vragen om het ontwikkelen van een domein overstijgend stuk met een heldere visie voor ouderen en het bereiken van alle ouderen in Almere. Goud in Almere heeft samen met netwerkpartners een meerjarenperspectief voor ouderen ontwikkeld. Met dit meerjarenperspectief is er een gezamenlijke visie ontwikkeld.

Het doel van het netwerk Goud in Almere is om een Almere te creëren waarin ouderen goed oud kunnen worden. Dit betekent kwetsbare ouderen ondersteunen, de kracht van vitale ouderen benutten en jonge ouderen voorbereiden op het ouder worden. Per leefgebied presenteren we de vraagstukken die spelen, wat er nodig is om deze aan te pakken en wat Goud daarin doet. Dit perspectief heeft een looptijd van vier jaar. Jaarlijks stelt het netwerk Goud in Almere de uitvoeringsagenda vast aan de hand van de doelen uit het meerjarenperspectief. In de uitvoeringsagenda wordt er een tijdsplanning aan de te behalen doelen gekoppeld.

Dit meerjarenperspectief agendeert thema’s, brengt samenhang in de verschillende beleidsterreinen en geeft de gemeente meer mogelijkheden om te monitoren en te sturen op het behalen van doelen die alle ouderen in Almere dienen.

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs: PO, VO, (V)SO Almere

Het college heeft de huisvestingsopgaven voor het onderwijs in Almere voor de komende decennia in beeld gebracht. De opgaven zijn groot en bestaan uit twee hoofdopgaven:

Door de verdere groei van de gemeente tijdig voorzien in schoolgebouwen en voorzieningen voor bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld in Almere Poort, Almere Hout en Pampus);

Het fasegewijs vernieuwen van bestaande schoolgebouwen en gymlokalen c.q. sporthallen in de oudere stadsdelen die inmiddels 40 jaar of ouder zijn.

Het aantal leerlingen blijft groeien vooral in Almere Poort, Almere Hout en in de toekomst in Almere Pampus. De stadsdelen Almere Stad West, Almere Buiten, Almere Stad Oost en Almere Haven laten een daling dan wel stabilisering zien. Naast het huisvesten van de groei is het beleid voor de periode tot 2035 gericht op vernieuwing van de basisscholen in vier prioriteitswijken: Stedenwijk, Molenbuurt, Almere Haven en (een deel van) Almere Stad. In het voortgezet onderwijs (VO) wordt voor De Meergronden nieuwbouw gepleegd en vindt onderzoek plaats naar optimalisering van Het Baken Stad College.

Eervol ontslag en benoeming gemeentelijk ombudsman

Soms zijn mensen niet tevreden over de afhandeling van een klacht door de gemeente Almere. In die gevallen kunnen zij terecht bij de gemeentelijke ombudsman die is ingesteld ingevolge de Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam. De huidige gemeentelijke ombudsman, de heer Arre Zuurmond, vertrekt per 1 september 2021. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de heer Munish Ramlal per 1 september 2021 voor een periode van zes jaar tot zijn opvolger te benoemen.

Benoeming lid van de Raad van Toezicht van de Almeerse Scholen Groep

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld mevrouw G.M. van Velzen te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van de Almeerse Scholen Groep. De gemeenteraad is daartoe bevoegd op grond van de statuten van de Almeerse Scholen Groep.

Benoeming nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

Het college heeft ingestemd met de benoeming van de heer W.H. van der Toorn, als nieuw lid en tevens nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein. Op 15 augustus 2021 begint hij zijn werkzaamheden. De heer W.H. van der Toorn wordt officieel geïnstalleerd door wethouders F.T. de Jonge en R. Bosch zodra dit fysiek mogelijk is.

Integrale afweging burgerinitiatief windpark Stichtsekant

De lokale energiecoöperatie Almeerse Wind heeft op 26 november 2020 met een burgeractiviteit aan de raad laten weten windmolens te willen plaatsen op bedrijventerrein Stichtsekant. De raad heeft het college verzocht om een integrale afweging. Namelijk om naast de uitgifte van bedrijfskavels ook de plaatsing van windmolens mogelijk te maken. Het college heeft op basis van de uitkomsten van deze integrale afweging besloten geen medewerking te verlenen aan het burgerinitiatief – en dus geen windmolens te willen plaatsen op bedrijventerrein Stichtsekant – en informeert hierover de raad.

M.e.r.-beoordelingsbesluit herontwikkeling locatie Randstad 20-02 / Landdrostdreef nabij station Almere Centrum

Er is een initiatief om op de locatie van de kavel Randstad 20-02 aan de Landdrostdreef een woongebouw met ca 163 appartementen te realiseren, dit met nadruk voor starters en middeninkomens. Op de begane grond en eerste verdieping is ruimte voor publieke voorzieningen en commerciële functies voorzien. Dit initiatief is vanwege de woonfunctie en bouwhoogte in strijd met het bestemmingsplan ‘Randstad’ en daarom moet voor de uitvoering van het initiatief een uitgebreide omgevingsvergunning worden aangevraagd (artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3o Wabo). Vóórdat de aanvraag omgevingsvergunning in behandeling wordt genomen en de raad wordt gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven, moet het college beoordelen of dit initiatief dusdanige nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben dat er een milieueffectrapport (m.e.r.) moet worden opgesteld.

Het college heeft op basis van de aanmeldingsnotitie besloten dat er voor het initiatief geen MER (Milieueffectrapport) hoeft te worden opgesteld. Uit de onderzoeken die zijn uitgevoerd voor de aanmeldingsnotitie kan worden geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn naar aanleiding van dit initiatief. Het college informeert de raad over dit m.e.r.-beoordelingsbesluit met een raadsbrief.

Geschreven door