Kennisgeving ontwerpwijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol

Op 1 maart 2021 is in de Staatscourant de ‘Kennisgeving ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol’ gepubliceerd. Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde milieueffectrapport.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol wijzigen. Namelijk om daarin het Nieuw Normen en Handhavingsstelsel voor Schiphol (NNHS) juridisch vast te leggen. Dit is inclusief het maximumaantal vliegbewegingen van 500.000 per jaar en 29.000 in de nacht. Het NNHS dwingt Schiphol om zoveel mogelijk de start- en landingsbanen in te zetten die de minste hinder veroorzaken.

Op dinsdag 9 maart en donderdag 11 maart 2021 vinden hierover online informatiebijeenkomsten plaats waaraan u kunt deelnemen. Hiervoor moet u zich vooraf opgeven.

Voor nadere informatie: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-9062.html

Geschreven door