Reactie Provincie Flevoland op regeerakkoord

Met de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord komt er een einde aan een lange periode van onzekerheid op een aantal belangrijke dossiers. Flevoland ziet dat de agenda van het Rijk aansluit bij de ambities van onze regio.

Het regeerakkoord kijkt uit naar de toekomst en Flevoland heeft ruimte voor die toekomst. Provincie Flevoland is blij met de steun vanuit Den Haag om de Lelylijn te realiseren en met de extra investeringen in woningbouw en bijbehorende mobiliteit, het klimaat en de stikstofaanpak.

Wonen en economische ontwikkeling hebben een relatie met natuur, stikstof en klimaat. Dit sluit aan op de wijze waarop de provincie al samen met de andere overheden bouwt aan het Flevoland van de toekomst, gericht op een inclusieve en complete samenleving. Dat is meer dan een optelsom van bereikbaarheid en huizen. Het draait ook om werkgelegenheid en voorzieningen op niveau. Flevoland is blij dat de nieuwe coalitie investeert in toegankelijke cultuur voor iedereen, met een betere regionale spreiding.

De inzet van rijksgronden en de extra investeringen in het mobiliteitsfonds maken dat er in Flevoland snel duizenden woningen kunnen worden gerealiseerd. Daarbij zijn de Lelylijn en de IJmeerverbinding een belangrijke voorwaarden. De verdere openstelling van Lelystad Airport is integraal onderdeel van de uitdagingen van de luchtvaarsector. De provincie kijkt uit naar de definitieve besluitvorming in 2022.

Het is goed om te zien dat het stikstofbeleid wordt geïntensiveerd. Dat zien we terug in onder meer de doelstellingen, de versnelling en het transitiefonds. Waar het uiteindelijk om gaat is de uitvoering. Om de doelen te kunnen halen zal nauwer moeten worden samengewerkt tussen Rijk en provincie als één overheid. De provincie kent haar landelijk gebied en kan ervoor zorgen dat regelingen en middelen op de juiste plek landen. Voor Flevoland is het daarbij van belang dat we op een substantiële bijdrage kunnen rekenen om ons steentje bij te dragen.

Flevoland is van oorsprong een landbouwprovincie. De ambities van de nieuwe coalitie om in te zetten  op een landbouwbeleid van de toekomst zien wij als ondersteuning van onze plannen.

We zetten in op de transitie naar een kringlooplandbouw op het terrein van voer, mest, bodem, pacht, dierenwelzijn en daarbij behorende innovaties. Daarbij gaan natuur en landbouw hand in hand.

De coalitie zet stevig in op klimaat en circulaire economie. Flevoland, als koploper, blijft hierin graag het voortouw nemen. De extra investeringen die worden gedaan om klimaatbeleid uit te kunnen voeren dragen hieraan bij. Belangrijk daarin is ook de stap die gezet gaat worden om de energie-infrastructurele projecten te kunnen versnellen.

Er moet flink geïnvesteerd worden in vertrouwen in de overheid. Provincie Flevoland zet in op vernieuwend bestuur, waarin participatie en het betrekken van burgers een belangrijke factor zijn. Samen met de zes gemeenten en het waterschap, rekenen wij erop dat het Rijk een betrouwbare partner is, die de regio in staat stelt om onze opgaven te realiseren. Het provinciebestuur kijkt ernaar uit om de gesprekken met het Rijk voort te zetten en te intensiveren.

Geschreven door