Begroting 2024: Almere blijft investeren in een groene, gezonde en duurzame stad

Het college van Burgemeester en Wethouders van Almere presenteert vandaag een sluitende begroting 2024 aan de gemeenteraad. Het college blijft zich onverminderd inzetten om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. Volgend jaar wordt onder meer het budget voor beheer en onderhoud van de stad verdubbeld en reserveert het college extra geld voor bestaanszekerheid. Ook blijft het college inzetten op woningbouw, jeugdhulp en energiemaatregelen.

In totaal verwacht het college in 2024 ongeveer € 1,2 miljard uit te geven. Ondanks de verslechterde financiële situatie waar Almere mee te maken heeft is het college erin geslaagd een sluitende begroting te presenteren voor de komende jaren.

Wethouder van Financiën Kees Ahles: ‘We blijven investeren in een groene, gezonde en duurzame stad. We zien ook dat we financieel gezien tegen grenzen aanlopen en dat er veel onzekerheden zijn. Dit maakt het niet makkelijk om onze begroting rond te krijgen. Onze prioriteit is Almeerders te blijven helpen, bestaanszekerheid te garanderen en te zorgen voor een stad die een prettige en veilige leefomgeving biedt voor onze inwoners. Daar horen ook gezonde financiën bij.’

Financiële stand van zaken

Almere stuurt aan op een structureel sluitende begroting aan het einde van deze begrotingsperiode (2027). Dit betekent dat de jaarlijks terugkerende uitgaven en inkomsten in 2027 met elkaar in evenwicht moeten zijn. Dat is nu het geval, maar daarvoor moet de gemeente nog wel € 26 miljoen euro aan bezuinigingen invullen. Begin 2024 komt het college met een voorstel om € 11 miljoen te besparen op taken zoals afgesproken in de programmabegroting 2023. De overige € 15 miljoen gaat om een benodigde bezuiniging op jeugdhulp.

Met de raad is afgesproken om de buffer aan het einde van deze raadsperiode (2026) te laten groeien tot € 60 miljoen euro. In deze begroting komt de buffer eind 2026 uit op € 4,5 miljoen positief. Meevallers zullen daarom in de buffer worden gestort totdat deze weer aangevuld is tot € 60 miljoen euro.

Verwachte bezuinigingen van het Rijk

Vorig jaar was al sprake van een situatie van onzekerheid. De energiearmoede en inflatie die volgden op de oorlog in Oekraïne hebben ook in Almere effect gehad, net als in andere gemeenten. Door de val van het kabinet is daar dit jaar meer onzekerheid bijgekomen. Het is aannemelijk dat het nieuwe kabinet met bezuinigingen komt die ook de gemeenten raken. Positief is wel dat het Rijk nu ook vanaf 2027 extra geld beschikbaar heeft gesteld vanuit het gemeentefonds, daarmee is de terugval in inkomsten uit het gemeentefonds minder geworden.

Wat betekent de begroting 2024 voor Almere?

Onderhoud van de groeiende en ouder wordende stad

Almere is een jonge stad, in 2026 bestaat de stad 50 jaar. Toch is Almere nu al de achtste stad van Nederland. Op sommige plekken is de stad toe aan stedelijke vernieuwing en is meer onderhoud nodig. Het geld dat beschikbaar is voor beheer en onderhoud van de stad wordt verdubbeld. De gemeente gaat hiervoor over van sparen naar lenen voor de vervangingsinvestering in de openbare ruimte. Ook wordt geïnvesteerd in economie en nieuwe banen in alle stadsdelen.

Meer geld voor bestaanszekerheid

Ook dit jaar wordt geld beschikbaar gesteld om Almeerders te helpen, zoals met het aanvalsplan energie en armoede. Voor 2024 wordt gekeken naar extra inkomensondersteunende maatregelen voor groepen die in de knel zitten.

Inzet op woningbouw blijft prioriteit

De woningbouw in Almere wordt belemmerd door onder andere dalende huizenprijzen en stijgende rente. Bouwers zijn daardoor voorzichtiger geworden. Dit zorgt ervoor dat woningzoekenden moeilijk een huis kunnen vinden. Almere zet zich vol in om sneller huizen te bouwen, maar dat is in deze markt niet makkelijk. 

Overbelasting van het energienetwerk raakt inwoners en bedrijven

Ook Almere heeft te maken met netcongestie. Stroomkabels hebben niet genoeg ruimte om alle nieuwe bedrijven en voorzieningen van stroom te voorzien. Dit betekent dat mogelijk nieuwe bedrijven en voorzieningen als scholen de komende jaren geen stroomaansluiting kunnen krijgen. Almere verwacht dat deze problemen zeker tot 2029 gaan duren en investeert in een aanpak om tijdelijke oplossingen te vinden.

De zorg voor Almeerders beschikbaar en betaalbaar houden

Het college doet er alles aan om de zorg voor Almeerders beschikbaar en betaalbaar te houden. Op de jeugdhulp moet er € 15 miljoen worden bezuinigd, hiervan is nu € 2 miljoen ingevuld. Deze maatregelen moeten nog worden ingevoerd.

De tarieven stijgen voor inwoners

De tarieven voor inwoners stijgen met 10% in 2024. Dat komt vooral doordat prijzen stijgen, en dus ook de kosten. Gemiddeld komt dit per huishouden neer op ruim € 90,- per jaar. Dit is inclusief de stijging die komt door de afspraak om de rioolheffing kostendekkend te maken, het nieuwe afvalinzamelsysteem en de kosten voor het aanleggen van riool in Oosterwold.  

Afbeelding en bijlage: Begroting Almere 2024 in één oogopslag 

PDF Bestand klik hier

Geschreven door