Nerka Dawcy

Dawstwo narządów, szczególnie u dzieci, to zacięty okres. Damon Burgman, wolontariusz w naszym zespole wideo, doświadczył tego jako dziecko.

Orgaan donaties, vooral bij kinderen is een hevige periode. Damon Burgman, vrijwilliger bij ons videoteam, heeft als kind dit meegemaakt.

Stał się więc kimś w rodzaju ambasadora fundacji New Wings, która pomogła mu w tamtym czasie. Odwiedził pacjenta Amara, który teraz potrzebuje nowej nerki. Nawiązali dobrą rozmowę. Oczywiście dajemy Amarowi i naszemu Damonowi wszelkie możliwości zwrócenia uwagi na ich sytuację. Wkrótce napisy w klipach newlanders.

Hij is dan ook een soort ambassadeur voor de stichting, New Wings, geworden die hem destijds heeft bijgestaan. Hij is langs gegaan bij een patient Amar die nu een nieuwe nier nodig Ze hebben ze een goed gesprek. Uiteraard geven wij Amar en onze Damon alle ruimte om hun situatie onder uw aandacht te brengen. Binnenkort ondertiteld in de nieuwlanders clips.

Geschreven door