Almere loopt in op taakstelling huisvesting vergunninghouders

Almere heeft afgelopen jaar de rijkstaakstelling van de huisvesting voor vergunninghouders nagenoeg gehaald. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage die het college van B en W naar de raad heeft gestuurd. De gemeente verwacht dat de laatste dertig mensen de eerste maand van volgend jaar een huis hebben.

“Door eendrachtig samen te werken met woningcorporaties en zorgorganisaties zijn we tot dit resultaat gekomen”, aldus wethouder Froukje de Jonge. “We hebben het schaarse goed, sociale huurwoningen, zo rechtvaardig mogelijk verdeeld en daarbij hebben we zoveel mogelijk oog gehouden voor spreiding van mensen over de stad.”

Een groot deel van de woningen dat vrijkomt, wordt aan regulier woningzoekenden aangeboden. Het overige deel gaat naar urgent woningzoekenden*, onder wie vergunninghouders. Vergunninghouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het Rijk verplicht gemeenten om deze mensen huisvesting te geven. De provincie ziet daarop toe. 

Het aantal sociale huurwoningen dat maandelijks vrijkomt, neemt al enige tijd af. “Het is geen eenvoudige taak om grip te krijgen op de opgave die er vanuit het Rijk ligt. Daaraan moeten we simpelweg voldoen”, legt De Jonge uit. “De druk blijft hoog en dat baart ons zorgen.” Almere moest dit jaar in totaal 629 vergunninghouders huisvesten. De taakstelling voor de 2e helft van dit jaar werd dit najaar bijgesteld van 336 naar 216. De reden hiervoor is dat de IND achterstanden heeft in de afhandeling van asielaanvragen. Daardoor daalde de opgave voor het hele jaar naar 509.

Speciaal team voor huisvesting

Almere staat sinds begin van dit jaar onder toezicht van de provincie omdat langere tijd de taakstelling niet is gehaald. Daarop is de gemeente in juni van dit jaar met een plan gekomen om zo de achterstanden in de lopen. Dat plan is goedgekeurd door de provincie en Almere heeft daarvoor een speciaal team ingericht. Dat team kijkt in nauwe samenwerking met woningcorporaties en zorgorganisaties naar welke woningen er voor welke doelgroep geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden. Inzet is de woningvoorraad vergroten zodat er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen. Ook is er gekeken om de bezettingsgraad per woning te verhogen, waardoor er meer mensen in een huis kunnen wonen.

Plannen voor 2024

Volgend jaar gaat Almere door met de ingezette aanpak. Een zoveel mogelijk rechtvaardige verdeling blijft hierbij het uitgangspunt. Met de aankoop van panden wil de gemeente de woningvoorraad vergroten. De eerste helft van 2024 is de taakstelling vastgesteld op 228 te huisvesten vergunninghouders. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw plan. Zodra dat klaar is wordt dit naar de raad gestuurd.

224_+Voortgangsrapportage+huisvesting+vergunninghouders (notubiz.nl)

*) Urgent woningzoekenden zijn bijvoorbeeld mensen uit de maatschappelijke opvang, ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal, mensen die met kinderen op straat dreigen te belanden etc.

Geschreven door