Almere ontvangt 5 miljoen euro van het Rijk om jeugdcriminaliteit aan te pakken

Het Rijk kent gemeente Almere en ketenpartners in totaal €5 miljoen toe om te voorkomen dat kinderen en jongeren het criminele pad opgaan en daarin doorgroeien.  Met deze toekenning kan de gemeente invulling geven aan een gezamenlijke aanpak met verschillende partners, zoals politie en Openbaar Ministerie, maar ook jongerenwerk en scholen. 

Almere blijft een veilige stad om in te wonen, te werken en te verblijven

Onze gemeente heeft de ambitie om een veilige stad te blijven om in te wonen, te werken en te verblijven. Uit onderzoek naar de veiligheid in Almere en uit de inbreng van partners, bewoners en gemeenteraad voor de Veiligheidsagenda kwam naar voren hoe belangrijk het onderwerp jeugd in relatie tot veiligheid is. Helaas raakt een kleine groep jeugdigen steeds jonger betrokken bij zware criminaliteit. Deze jongeren zijn geharder en hebben een grote impact op de veiligheid in de stad. Hierdoor is onze gemeente geselecteerd voor het programma Preventie met Gezag en is het programma opgenomen in de Veiligheidsagenda 2023 – 2026.  

Burgemeester Hein van der Loo: ‘Met heel veel jongeren in Almere gaat het goed. Maar er zijn ook jongeren waar ik me zorgen over maak. Dat is een kleine groep jeugdigen, soms kinderen, die op steeds jongere leeftijd betrokken lijkt te raken bij zware criminaliteit. Voor die jonge Almeerders wil ik perspectief bieden. Door te voorkomen dat zij het verkeerde pad opgaan. En door op te treden als dat nodig is. Samen met politie, scholen en andere maatschappelijke partners. Samen scherp zijn en naar voren kijken. Onze jeugd verdient het!’. 

Investering in preventie en gezag

Het ministerie van Justitie en Veiligheid kent een bedrag toe van €2,5 miljoen voor de komende 2,5 jaar, voor de preventie van jeugdcriminaliteit. Met dit budget streeft gemeente Almere ernaar de weerbaarheid te vergroten van jongeren die opgroeien in moeilijke omstandigheden, zodat ze minder gevoelig zijn voor criminaliteit. De nadruk ligt op de leefgebieden thuis, school, online en de wijk. Ook wordt dit budget ingezet om jongeren die al betrokken zijn bij criminaliteit te ondersteunen om een positief alternatief te kiezen. 

Daarbovenop is ook in totaal ongeveer €2,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de meer repressieve kant van het plan. Deze middelen gaan naar de politie, het Openbaar Ministerie, het samenwerkingsverband Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland, Stadstoezicht (jeugdboa’s), jeugdreclassering, reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming. Gemeente Almere en ketenpartners willen met elkaar het (bestaande) gezag in de kwetsbare wijken versterken en de aanpak verstevigen van jongeren die al met politie in aanraking zijn gekomen. Zo kunnen meer jongeren een persoonsgerichte aanpak krijgen en komen er nieuwe vormen van jeugdreclassering bij. 

In 2026 vindt een evaluatie plaats en is een vervolg mogelijk vanuit het rijksprogramma Preventie met Gezag, dat zich richt op een periode van 10 tot 15 jaar.

Geschreven door