In 2028 zero-emissiezones stadslogistiek in Almere

De gemeente Almere voert over 5 jaar, vanaf 1 januari 2028, een zero-emissiezone (ZE-zone)stadslogistiek in voor de kernwinkelgebieden van Almere Haven, Almere Centrum en Almere Poort. De invoering van de zero emissiezone betekent een omslag voor veel ondernemers.

Ze moeten bijvoorbeeld nieuwe voertuigen aanschaffen en hun bedrijfsvoering aanpassen. Dat vraagt om een goede voorbereiding. De gemeente gaat daarom met ondernemers én bewoners uit de winkelgebieden in overleg en wordt met een plan van aanpak toegewerkt naar een convenant met het lokale bedrijfsleven en de logistieke sector om te komen tot emissievrije stadslogistiek. Met de invoering van de ZE-zones geeft de gemeente invulling aan haar ambitie uit de Mobiliteitsvisie en aan het Schone Luchtakkoord.

Waarom ZE-zones voor stadslogistiek

Wethouder Alexander Sprong: “Een gezond leef- en woonklimaat is belangrijk en daarom staat het als speerpunt benoemd in het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’. Het naar beneden brengen van schadelijke gassen, roet en fijnstof draagt hieraan bij. Invoering van een ZE-zone activeert logistieke dienstverleners of zelfstandigen om over te stappen op elektrische voertuigen, waardoor in Almere de luchtkwaliteit verbetert. Maar ik begrijp dat het best ingrijpend is en daarom gaan we dit in nauwe samenwerking doen met de ondernemers. Het moet haalbaar en betaalbaar blijven.”

Waarom een plan van aanpak voor een convenant?

Om daadwerkelijk tot zero-emissie stadslogistiek te komen is samenwerking nodig met alle belanghebbenden binnen de logistieke ketens. Het gaat niet alleen om bevoorrading van horeca, retail en detailhandel, maar ook over vervoer van versartikelen, bouwlogistiek, afval, facilitaire stromen en pakketdiensten. Het verduurzamen van de logistieke keten vraagt om maatwerk. Daarom is het maken van heldere afspraken, waarbij het gemeenschappelijke doel voorop wordt gesteld, noodzakelijk om samen naar emissievrije stadslogistiek toe te werken. Het plan van aanpak geeft een eerste aanzet hoe, met wie en met welke acties de gemeente samen met haar belanghebbenden kan toewerken naar een convenant en eerste stappen kan zetten naar zero-emissie stadslogistiek in Almere.

ZE-zones gelden niet voor personenauto’s

Binnen de stadslogistiek vallen de logistieke stromen van en naar binnensteden of winkelgebieden.

In deze ZE-zones mogen straks geen bestelbussen en vrachtwagens meer rijden die schadelijke stoffen uitstoten en voor logistieke diensten worden ingezet. De ZE-zones hebben dus geen betrekking op personenvoertuigen.

Inloopavonden Begin van 2024 worden inloopavonden georganiseerd voor belanghebbenden in samenspraak met het centrummanagement. Daarnaast werkt de gemeente de komende jaren aan de verdere informatievoorziening over de ZE-zones. Het nemen van het definitieve verkeersbesluit volgt naar verwachting in 2027. Voor de vaststelling van het verkeersbesluit is het voornemen om deze via een uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure beschikbaar te stellen, zodat belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen.

Geschreven door