Halve raad voelt zich gepasseerd in bestuurscrisis

De VVD en de overgebleven coalitiepartijen spelen elkaar de zwartepiet toe over het vertrek van de liberalen uit het college. Over en weer werden donderdagavond in de gemeenteraad felle verwijten uitgewisseld.

Na vier uur debat over de crisis werd een motie aangenomen die een brede verkenning naar de vorming van een nieuw stabiel stadsbestuur nastreeft. Veel fracties voelden zich buitengesloten in de gebeurtenissen sinds het opstappen van wethouder Roelie Bosch (ChristenUnie) in januari.

Op korte termijn gaat een extern procesbegeleider aan de slag om een nieuw college te vormen. Alle partijen willen daarmee haast maken. Sommige dreigen met het spookbeeld dat de gemeente door financiële perikelen onder curatele van het Rijk komt te staan. Volgens de PVV heeft de gemeente te maken met een “financiële puinhoop”.

Lang werd in het debat gebakkeleid over de vraag op welk moment de resterende collegepartijen (D66, CDA, SP, Partij voor de Dieren en Leefbaar Almere) andere partijen benaderd zouden hebben voor gesprekken over steun. Daarbij kwamen PvdA en GroenLinks in beeld, die samen voldoende zetels hebben om de VVD te vervangen.

De opgestapte liberalen werd verweten dat zij plotseling de eis neerlegden dat lastenverzwaring voor de burger gegarandeerd werd. Lesley van Hilten, fractievoorzitter van de VVD, beweerde dat er nog gesprekken mogelijk waren, maar de geschrokken coalitie voelde zich overvallen. Van Hilten constateerde dat van de afspraken om financieel op orde te komen en een buffer aan te leggen, in twee jaar niets terecht kwam.

Volgens de VVD waren er in gesprekken na vertrek van de ChristenUnie teveel verschillen van inzicht gerezen over de toekomst van de stad. De vijf overige partijen zouden zich bereid getoond hebben het huidige coalitieakkoord geheel ter discussie te stellen. Zij betoogden dat ook bezuinigingen ten koste van de inwoners komen.

De coalitiepartijen verwierpen het verwijt dat zij zonder de raad daarbij te betrekken het college zouden hebben willen aanvullen. Zij hadden “na de gekke raai van de VVD” alleen PvdA en GroenLinks gepolst of er voldoende gesprekspartners waren. Dat werd hen door de vele kleine fracties gisteravond zwaar aangerekend.

Uiteindelijk kwam er overeenstemming over een motie om een verkenner met afstand tot de Almeerse politiek te laten zoeken naar de meest wenselijke combinatie voor een stabiel stadsbestuur.

Geschreven door