Collegebesluiten 18-10-2021

Projectopdracht Tijdelijke woningen in Annapark

De gemeenteraad heeft op 26 augustus 2021 ingestemd met het raadsvoorstel om 200 tijdelijke woningen te realiseren in het Annapark. Ook heeft de raad toen ingestemd met een extra voorbereidingskrediet om te kunnen starten met de voorbereidingen voor bouwrijp maken, namelijk het ophogen van de gronden. We zijn dan ook om snelheid te kunnen maken reeds gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken en de planologische procedure ten behoeve van het aanvragen van nodige vergunningen. Om de woningen daadwerkelijk te kunnen realiseren dient er een grondexploitatie geopend te worden. Gemeente Almere is eigenaar van de grond en de exploitatie is een balans van kosten en opbrengsten per locatie. Het openen, wijzigen en sluiten van een grondexploitatie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Hiervoor wordt deze projectopdracht voorgelegd aan de raad.

Visie Werklocaties Almere (VWA)

Het college heeft de Visie Werklocaties Almere (VWA) vastgesteld en daarbij de vorige visie, de Gemeentelijke Visie Werklocaties (GVW) uit 2016 ingetrokken (behoudens het Horecavisiedeel daarin).

Met dit beleidskader geeft het college aan welke soorten werklocaties, ook wel werkmilieus genoemd, er voor bedrijven nodig zijn in Almere, om zich te vestigen, te groeien en voor de gewenste werkgelegenheid kunnen zorgen. Centraal in de visie staan daarbij het ruimte bieden aan de vraag naar nieuwe werkmilieus gericht op ontmoeting en interactie, zoals het stadscentrum en de bestaande werklocaties. Het is belangrijk dat de bestaande werklocaties hun werkfunctie behouden om werkgelegenheid voor de Almeerse beroepsbevolking te kunnen bieden. Die werkfunctie stond op verschillende plaatsen in Almere onder druk door transformatie-initiatieven van werkfuncties naar niet-werkfuncties, zoals wonen. Met de nieuwe Visie Werklocaties Almere wordt helderheid verschaft waar transformatie wel en niet mogelijk is.

Krediet riolering Oosterwold

Bewoners van Oosterwold zijn zelf verantwoordelijk voor het verwerken en zuiveren van hun afvalwater. Veel bewoners hebben daarvoor een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) geïnstalleerd. In de praktijk werken veel van deze IBA’s nog niet altijd naar behoren, waardoor er niet wordt voldaan aan de lozingsnormen in het gebied. Dit heeft als consequentie dat er risico’s ontstaan voor het milieu en de volksgezondheid. Om die reden gaat de gemeente hoofdriolering aanleggen langs de polderwegen in Oosterwold. Bewoners in fase 1A, waarbij de IBA niet volgens de normen werkt, krijgen de mogelijkheid om hun afvalwater via de aanleg van een eigen kavelwegriool aan te sluiten op het gemeentelijk hoofdriool.

In fase 1B zijn IBA’s niet toegestaan. Initiatiefnemers in fase 1B worden verplicht om aan te sluiten op de gemeentelijke riolering. Voor de aanleg van de hoofdriolering in fase 1A en 1B stelt het college aan de raad voor om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 4 miljoen. De investering wordt gedekt door de aansluitbijdragen van bewoners en ondernemers in fase 1A en 1B.

Voorbereidingsbesluit

Het college neemt een voorbereidingsbesluit om ongewenste ontwikkelingen in een gebied tegen te gaan. Om welk gebied het gaat en wat het besluit precies is, staat omschreven in geheime bijlagen.

MIRT onderzoek Amsterdam Bay Area, waaronder Pampus en IJmeerweg

Het college heeft besloten om in het kader van het MIRT onderzoek ABA (Amsterdam Bay Area) de voorkeur uit te spreken voor een ontsluiting van Almere, waaronder Almere Pampus, met IJmeer-metroverbinding zonder IJmeerweg. Hierover wil het college de raad graag consulteren en heeft hiertoe een agendaverzoek ingediend.

In het MIRT onderzoek Amsterdam Bay Area (ABA) wordt de ontwikkelopgave in de Oostflank MRA onderzocht, waaronder de ontwikkeling van Almere (Pampus) en een IJmeerverbinding. De afronding van het onderzoek moet leiden tot een integrale ‘Ontwikkelstrategie ABA’. Deze wordt vastgesteld in de Programmaraad van de Rijk-

regio samenwerking SBaB (Samen Bouwen aan Bereikbaarheid), en dient als input voor het BO MIRT najaar ‘21/begin ‘22 (afhankelijk van de definitieve datum). Ook kan de ontwikkelstrategie helpen bij het agenderen van Almere Pampus en de IJmeerverbinding in de lopende kabinetsformatie. De ambitie is om hierna zo snel

mogelijk over te gaan tot een MIRT Verkenning.

Beleidsplan naleving en handhaving Participatiewet ‘Handhaving in balans’

Het college stelt aan de raad voor om in te stemmen met de uitgangspunten van het beleidsplan naleving en handhaving Participatiewet getiteld ‘Handhaving in balans. De gemeente voert de Participatiewet uit. Van gemeenten wordt verwacht dat zij ervoor zorgen dat inwoners met een bijstandsuitkering de verplichtingen die de Participatiewet hen oplegt, kennen en zich eraan houden. Onder handhaving wordt verstaan: alle activiteiten die de gemeente uitvoert om dat doel te bereiken, van voorlichting en dienstverlening tot controleren en sanctioneren.

In dit beleidsplan wordt beschreven hoe deze taak wordt ingevuld. De nadruk ligt op het voorkomen van de overtreding van regels en inwoners helpen zich te houden aan de soms ingewikkelde regels uit de Participatiewet. Door deze focus wordt gestreefd naar een situatie waarin handhavingsinstrumenten als boetes en maatregelen alleen ingezet worden als er sprake is van onwil of moedwillig overtreden van regels.

12de wijziging Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Almere 2011

Het college legt aan de raad de 12de wijzigingsverordening van de APV (Algemene plaatselijke verordening) 2011 voor ter vaststelling. In de APV staat beschreven welke regels gelden voor alle openbaar toegankelijke plaatsen binnen de gemeente Almere. Met deze wijziging sluit Almere weer zo goed mogelijk aan bij de actualiteit en behoeftes vanuit de praktijk. Veel voorgestelde aanpassingen richten zich op het verduidelijken van bestaande regels. Daarnaast zijn toevoegingen of aanpassingen nodig om de mogelijkheden voor toezicht en handhaving juist te borgen, op het moment dat de regels niet goed worden nageleefd.

Wabo-afwijkingsprocedure voor het verplaatsen van het kunstwerk “De Energienaald”

Het college start een afwijkingsprocedure om het verplaatsen van het kunstwerk “De Energienaald” mogelijk te maken. Zowel de bestaande als de nieuwe locatie liggen op het Floriadeterrein. Het plan past niet in de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Er geldt ter plaatse van de bouwlocatie een maximale bouwhoogte van 10 meter en het kunstwerk heeft een hoogte van 55 meter.

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken worden na de gebruikelijke aankondiging in de Staatscourant en op gemeenteblad.almere.nl, voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.

Adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Deze wet zal veel wetten uit het fysieke domein (deels) vervangen. Voorbeelden van die wetten zijn de huidige Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dat gaat onder andere gevolgen hebben voor de procedures voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Zo kan op dit moment in sommige gevallen alleen een omgevingsvergunning worden verleend voor het afwijken van een bestemmingsplan als de raad een “verklaring van geen bedenkingen” (VVGB) heeft afgegeven. De Omgevingswet kent echter geen VVGB. In plaats daarvan heeft de raad volgens de Omgevingswet soms een bindend adviesrecht. Het college heeft nu besloten om over dat adviesrecht een raadsvoorstel in te dienen. De strekking van dat voorstel is dat de raad in zoveel mogelijk gevallen waarin zij nu een VVGB kan afgeven, onder de Omgevingswet een bindend adviesrecht heeft.

Daarnaast kan de gemeenteraad in sommige gevallen participatie verplicht stellen voor indieners van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Almere benoemt in haar huidige beleid wel de eigen verantwoordelijkheid van initiatiefnemers, maar er is geen verplichting om de omgeving te betrekken bij het initiatief. Het college heeft daarom besloten geen voorstel aan de raad te doen om participatie voor initiatiefnemers te verplichten. Wel stelt het college de raad voor om na een jaar te bekijken wat de ervaringen zijn met door initiatiefnemers georganiseerde participatieprocessen. Daarmee wordt de huidige situatie met zo weinig mogelijk beleidswijzigingen voortgezet.

Verordening op de adviescommissie voor omgevingskwaliteit Almere 2022

Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 houdt de Commissie welstand en erfgoed op te bestaan. Om ook onder de Omgevingswet advies te kunnen vragen over welstandsaspecten en over activiteiten bij monumenten, stelt het college aan de raad voor om de Verordening op de adviescommissie voor omgevingskwaliteit Almere 2022 vast te stellen. Deze verordening regelt onder meer de taken en werkzaamheden, de samenstelling en inrichting en de werkwijze van de adviescommissie.

Regiovisie Jeugd Flevoland

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de uitgangspunten en ambities van de Regiovisie Jeugd Flevoland. In de regiovisie geeft jeugdhulpregio Flevoland, waar Almere deel van uitmaakt, aan in welke richting de regionale jeugdhulp zich moet ontwikkelen. De regiovisie geeft een gemeenschappelijk kader voor de inkoop van regionale jeugdhulp die aanstaande is.

Aanpak klassieke WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Het college van B en W legt een aanpak voor de zogeheten ‘klassieke Wmo’ (Wet maatschappelijke ondersteuning) ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het gaat om vervoer, rolstoelen en woonvoorzieningen die Almeerders helpen om zo zelfstandig mogelijk te wonen en leven.

De Almeerse bevolking vergrijst en ouderen blijven langer thuis wonen. Steeds meer Almeerders doen hierdoor een beroep op de klassieke Wmo. Daarnaast moet de gemeente rekening houden met andere effecten, zoals prijsstijgingen. De kosten zijn hierdoor hoger dan de beschikbare budgetten en blijven de komende jaren naar verwachting stijgen. Het college stelt maatregelen voor om de kosten te verlagen. Zo blijft de Wmo beschikbaar voor de Almeerders die dat het hardst nodig hebben. Daarbij staat behoud van kwaliteit voorop.

Maatregelen die het college voorstelt om in te voeren vanaf 2022 zijn:

  • Almeerders vaker gebruik laten maken van leenhulpmiddelen in de wijk (bijvoorbeeld leenscootmobielen), tenzij een eigen hulpmiddel noodzakelijk is.
  • Vastleggen welke hulpmiddelen Almeerders in principe zelf moeten kopen, tenzij ze dit niet kunnen betalen.
  • In principe maar één hulpmiddel of voorziening toe te kennen per ondersteuningsdoel (bijvoorbeeld één vervoershulpmiddel).
  • Evaluatiemomenten invoeren om te bespreken of hulpmiddelen en voorzieningen nog voldoende passen bij de situatie van Almeerders.
  • Werkprocessen binnen de gemeente verder verbeteren en nog meer inwonergericht maken.

Geschreven door