Persbericht | SP Almere gaat met vertrouwen door in nieuwe coalitie

Vandaag presenteert de nieuwe coalitie, waar de SP onderdeel van uitmaakt, ons nieuwe coalitieakkoord “Samen bouwen aan Almere”. Dat is ook precies wat deze coalitie gaat doen, bouwen aan Almere! Op het gebied van woningbouw, sociale zekerheid, het verduurzamen van woningen en winkelpanden, waarmee we energiearmoede voorkomen, het versterken van onze Almeerse natuur, het bouwen van financiële stabiliteit en het verbeteren van de veiligheid.

Twee jaar geleden voerde de SP campagne met de belofte “Almere Sociaal, Groen en Veilig, stem SP”. Dit nieuwe coalitieakkoord brengt in nog grotere mate dan het oude akkoord deze verkiezingsbelofte tot uitvoering.

Allereerst blijven de voor ons belangrijke afspraken uit het coalitieakkoord van twee jaar geleden gehandhaafd. Het gaat dan om de stevige aanpak van het voorkomen en bestrijden van energie armoede, bescherming van het groen in onze stad, bescherming van onze leefomgeving door het versterken van het milieutoezicht, verbeteren van de luchtkwaliteit en de aanpak van asbestdaken, het vervangen van alle voetbalvelden met giftig rubbergranulaat en het investeren in de gemeente handhaving en de aanpak van zware criminaliteit. Verder blijven afspraken staan over het niet toestaan van grote datacenters (zoals eerder in Zeewolde en Almere gepland) en geen ruimte bieden aan de bouw van biomassacentrales.

Aanvullend op al deze voor ons zeer belangrijke thema’s hebben we samen met onze nieuwe coalitiepartners nieuwe afspraken kunnen maken die sterk bijdragen aan een Sociaal, Groen en Veilig Almere. Zo is een bezuiniging van Euro 250.000 op de energiearmoede aanpak van afgelopen winter teruggedraaid in het nieuwe coalitieakkoord. Van groot belang voor zowel inwoners als kleine ondernemers. De gemeente kan hen nu nog beter ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen en winkelpanden, zodat de energierekening daalt en we tegelijkertijd klimaatverandering tegengaan.


Verder nemen we aanvullende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zodat iedereen gezond kan wonen en werken in onze stad. Ook sluiten we bezuinigingen op klimaat en milieu, energiearmoedebeleid en milieutoezicht uit en investeren we in de ontwikkeling van een eigen publieke Almeerse energievoorziening, zodat inwoners zeker zijn van stroom en warmte zonder dat multinationals daar hun zakken mee vullen.


Daarnaast maakt dit akkoord werk van het versterken van de sociale ondersteuning. Zo krijgen mensen die daar recht op hebben straks automatisch inkomenstoeslag en een stadspas, worden noodhulporganisaties ondersteund, wordt de werkgelegenheid vergroot, wordt er meer capaciteit beschikbaar gesteld voor participatie, zodat Almeerders goed betrokken worden en wordt er stevig geïnvesteerd in het toegankelijk maken van de openbare ruimte voor minder valide inwoners en worden er openbare toiletten aangelegd.


Op het gebied van veiligheid versterken we als coalitie de aanpak door geld beschikbaar te stellen voor het terugdringen van straatintimidatie en het bestrijden van ondermijnende criminaliteit via BIBOB.

Op het gebied van volkshuisvesting zullen grote veranderingen plaatsvinden. Deze coalitie hakt knopen door en maakt het mogelijk om in korte tijd veel woningen extra te bouwen voor de mensen die dit het hardste nodig hebben. Bij de bouw van woningen zal voortaan 40% in het sociale huur segment gebouwd worden. Dat is aanzienlijk meer dan voorheen en broodnodig, omdat voor iedere sociale huurwoning momenteel 1000 gegadigden zijn.
Om al deze woningen te bouwen gaan we gebieden ontwikkelen waar jarenlang niks gebeurd is. Het gaat dan om Overgooi, het Kasteel, het Odeonpark en Hortus.

Randvoorwaardelijk aan al deze mooie plannen is dat we onze gemeentebegroting structureel op orde brengen. Dat doen we vanuit het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
Almere heeft een financieel probleem doordat we jaarlijks meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Dit komt vooral doordat we veel te veel geld aan de jeugdzorg uitgeven en daar onvoldoende kwaliteit voor terugkrijgen en omdat we te weinig geld van de Rijksoverheid krijgen voor het uitvoeren van onze taken. Om dit in balans te brengen zetten we de bezuinigingen op de jeugdzorg door, zullen we op andere onderwerpen bezuinigen en verhogen we de inkomsten door een beperkte stijging van belastingen en parkeertarieven. Hierbij geldt ook een stevige verhoging van de toeristenbelasting, zodat ook mensen die hier niet wonen maar wel gebruik maken van Almeerse voorzieningen daar net als iedereen een evenredige bijdrage aan leveren.

Het grootste deel van de bezuinigingen en inkomstenverhogingen voeren we met tegenzin door. Echter kunnen we niet anders dan deze moeilijke keuzes maken, anders gaat het ten koste van alles in de stad waar we zo veel van houden. Almere moet de financiën structureel op orde hebben.

Al met al, maken we met deze nieuwe coalitie dus moeilijke keuzes, hakken we knopen door, maar draagt dit coalitieakkoord sterk bij aan een Sociaal, Groen en Veilig Almere. De SP zal met het volste vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel deelnemen aan deze nieuwe coalitie!

Geschreven door