Gemeenteraad stemt in met woonvisie

Almere is een mooie en bijzondere stad. Een stad waar veel mensen prettig wonen en willen blijven wonen. Dit is er niet gemakkelijker op geworden, nu de huizenprijzen flink zijn gestegen. Zo hebben starters op de woningmarkt moeite om een passende woning te vinden. We willen daarom dat er meer gebouwd wordt in Almere. In woonvisie ‘Thuis in Almere‘ presenteert het college van B en W het woonbeleid voor de komende tien jaar. Uiteraard gaat dit over meer dan alleen bouwen. Ook andere onderwerpen komen aan bod, zoals wonen met zorg, een studentencampus en de vraag hoe we prettige wijken maken. Na een aantal weken van intensieve gesprekken heeft de gemeenteraad op donderdag 2 juli ingestemd met de visie.

Oproepen aan college

De gemeenteraad besteedde drie uitgebreide beraadslagingen aan de woonvisie. Deze zijn terug te kijken via het Raadsinformatiesysteem. Bij de besluitvorming nam de gemeenteraad ook een amendement en vijf moties aan. Deze roepen het college onder andere op om:

 • ruimte te scheppen voor lokale projectontwikkelaars
 • te komen tot een eerlijke verdeling van de schaarse woningvoorraad
 • randvoorwaarden te stellen bij de ontwikkeling van Almere Pampus en de IJmeerverbinding
  • niet enkel naar het aantal te bouwen woningen te kijken, maar de focus te leggen op hoeveel toekomstige bewoners de gemeente op bepaalde locaties kan en wil huisvesten
  • hoge inkomenseisen van particuliere verhuurders tegen te gaan

Doelstellingen woonvisie

Nu de besluitvorming is afgerond, kan het college de uitvoering in gang zetten. We zetten een aantal belangrijke doelstellingen voor de komende jaren nog eens kort op een rij. Deze sluiten aan bij de ondertitel van de woonvisie: ‘Evenwichtig bouwen aan de toekomst’.

 • Meer bouwen: we kiezen er in de woonvisie voor flink te bouwen in Almere. Over tien jaar moeten er 17.500 tot 24.500 meer woningen zijn. Zo kunnen we aan de woningbehoefte van eigen inwoners voldoen en ook ruimte bieden aan woningzoekenden die van elders komen. Als we hebben gehoord wat inwoners en betrokken organisaties hier van vinden, maken we een verdere keuze binnen de genoemde bandbreedte.
 • Kwaliteitsimpuls bestaande stad: Almere is groot geworden met grootschalige nieuwbouwlocaties. Dat blijft zo, maar tegelijkertijd gaan we onze pijlen meer richten op de bestaande stad. Meer investeren in de bestaande wijken, omdat deze verouderen en ook omdat de wensen van inwoners veranderen. Zo willen we Almere als stad leefbaar, vitaal en aantrekkelijk houden.
 • Een inclusieve stad met gemengde wijken: bijna overal in Almere wonen mensen met verschillende inkomens, leeftijden en herkomstlanden bij elkaar in dezelfde buurt. We willen aan dit principe vasthouden, omdat we ervan overtuigd zijn dat je zo een stad met fijne wijken krijgt. Almere wil een inclusieve stad zijn. Een stad waar inwoners in een kwetsbare positie passende ondersteuning krijgen. En waar mensen die zelfstandig kunnen wonen, daar ook de mogelijkheid voor krijgen, met een woning en de juiste ondersteuning.
 • Duurzaamheid en energietransitie: Almere staat voor een grote opgave met de realisatie van de energietransitie. Die opgave verschilt van wijk tot wijk. De ene wijk beschikt bijvoorbeeld al over stadsverwarming en de andere wijk is nog volledig op het gasnetwerk aangesloten. Uiteindelijk zullen alle wijken geen gas meer gebruiken. De energietransitie heeft dus gevolgen voor de manier waarop we onze woningen verwarmen, maar ook voor de manier waarop er wordt gebouwd.

Geschreven door