Provincie biedt financiële steun voor Flevolandse cultuur

Gedeputeerde Staten (GS) stellen een bedrag van € 965.000 uit het Corona Noodfonds beschikbaar voor de culturele infrastructuur in Flevoland. Gedeputeerde Rijsberman: “De coronacrisis heeft ook Flevoland hard getroffen.

Door cofinanciering van het rijk naar Flevoland te halen, stellen we samen met de gemeenten 2 miljoen beschikbaar voor het beperken van de schade die door de coronacrisis is ontstaan.”

Cofinanciering (film)theaters en musea

In het ondersteuningspakket stelt de provincie een bedrag van € 500.000 beschikbaar voor (film)theaters en musea, onder de voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag beschikbaar stelt om de coronaschade te dekken. Met de steun vanuit de provincie en gemeente kan een filmtheater en/of museum een aanvraag bij het Filmfonds/Fonds podiumkunsten doen voor rijksmatching.

Aan museum Batavialand zal een bedrag van € 215.000 beschikbaar gesteld worden om (een deel van) de door coronacrisis ontstane schade te financieren. Aansluitend kan Batavialand een aanvraag doen bij het Mondriaanfonds voor Rijkscofinanciering.

Het rijk heeft de ‘Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19’ ingesteld. Van de € 300 miljoen extra middelen is € 48,5 miljoen bestemd voor de regionale infrastructuur. Dit komt beschikbaar via de rijkscultuurfondsen in de vorm van matchingsregelingen, zoals hierboven benoemd.

Aanpassingen vanwege corona

Daarnaast stelt de provincie in totaal € 150.000 beschikbaar voor de culturele instellingen die in de huidige beleidsperiode al een provinciale subsidie ontvangen. Hiermee krijgen de instellingen een tegemoetkoming voor de kosten voor noodzakelijke aanpassingen aan artistieke producties als gevolg van de corona- maatregelen.

Naast de gemeentelijke steun kunnen de amateurkunstverenigingen ook een aanvraag bij de provincie doen van €2.500. Hiermee hoopt de provincie dat de amateurkunst zo snel mogelijk weer producties kunnen uitvoeren die voldoen aan de 1,5 meter-maatregel.

Geschreven door