Zelfstandig wonen in een complexere samenleving mogelijk maken

Het aantal kwetsbare personen dat woont in de meest kwetsbare wijken neemt toe. Uit vervolgonderzoek* van Andersson Elffers Felix in opdracht van branchevereniging van woningcorporaties Aedes blijkt dat kwetsbare bewoners in een eerder stadium specialistische zorg vanuit de Wmo nodig hebben.

Vroegtijdige signalering van problemen is nodig. Volgens de onderzoekers ontbreekt deze ‘waakvlamfunctie’ in het huidige zorgsysteem echter te vaak. Ook MEE IJsseloevers pleit voor het verder naar voren trekken van deze inzet op preventie. Daarom wil zij op lokaal niveau samen met betrokken  partijen aan de slag om zelfstandig wonen in een complexere samenleving mogelijk te maken voor kwetsbare mensen.

“Er komen steeds meer meldingen van personen met verward gedrag, bijvoorbeeld bij woningcorporaties en politie. Veel inspanningen nu richten zich op deze acute situaties van vermeende verwardheid. Gedrag dat kan voortkomen uit een niet-zichtbare beperking, zoals een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of autisme. Maar verwarring is geen permanente staat van zijn”, aldus Linda Spaargaren, bestuurder MEE IJsseloevers.

Vinger aan de pols

Wat is er nodig om escalaties duurzaam te voorkomen? MEE, die zich inzet voor een samenleving waarin ook mensen met een beperking mee kunnen doen en in dat kader ook trainingen rondom verward gedrag geeft, onderschrijft de conclusies uit het onderzoek. Ze pleit voor het verder naar voren trekken van een inzet op preventie. “Zodat de focus rondom het thema zelfstandig wonen in een complexere samenleving verschuift van het voorkomen van overlast naar het bevorderen van sociale inclusie: wat is er nodig om zelfstandig te kunnen wonen? Kijkend vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen. Het organiseren van een laagdrempelige ‘vinger aan de pols’ voor kwetsbare mensen in de wijk die zelf niet of te laat hulp vragen kan een cruciaal verschil maken. Door problemen op verschillende levensgebieden tijdig te signaleren en direct aan te pakken”, vervolgt Linda.

Samenwerking met alle betrokken partijen

De organisatie roept alle partijen die actief zijn op dit thema op tot samenwerking. Denk daarbij aan woningcorporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, GGZ, politie en platformen zorg en welzijn. Linda: “Met hen willen we in gesprek gaan en bekijken hoe we samen nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning mogelijk kunnen maken.” Kijk voor meer informatie op www.wonenmogelijkmaken.nl.

Geschreven door