Vaststelling partiële herzieningen bestemingsplannen Stichtsekant Noord en Bedrijvenpark Stichtsekant voor de vestiging van een datacenter

Het college heeft besloten de partiële herzieningen van de bestemmingsplan Stichtsekant Noord en Bedrijvenpark Stichtsekant ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Het gaat om een in april 2020 ingediende aanvraag voor de vestiging van een datacenter op bedrijventerrein Stichtsekant.

Een datacenter is opgenomen in de lijst van toegestane bedrijfsactiviteiten van het geldende bestemmingsplan, maar deze is vanwege het vermogen van de benodigde noodstroomvoorziening een ‘zoneringsplichtige inrichting’. Volgens artikel 40 e.v. Wet geluidhinder moeten de gevraagde industrie- en geluidszone planologisch verankerd worden in het betreffende bestemmingsplan. Omdat de geluidszone zowel over het plangebied van bestemmingsplan Stichtsekant Noord (2016) loopt als over het plangebied van bestemmingsplan Bedrijvenpark Stichtsekant (2006), dient voor beide plannen een partiële herziening te worden doorlopen.

Naast de partiële herzieningen is ook een besluit nodig van de provincie voor de omgevingsvergunning milieu. Het college stelt de raad daarom voor de partiële herzieningen Stichtsekant Noord en Bedrijvenpark Stichtsekant ongewijzigd vast te stellen.

Geschreven door