Collegebesluiten 29 juni 2021

De besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

Bomen Westerdreef

Een deel van de abelen langs de Westerdreef vormt een risico voor de verkeersveiligheid en de omgeving. Dat is de conclusie na onderzoek door een boomadviesbureau naar de stabiliteit van de bomen. De bomen in het noordelijke deel zijn gevoeliger voor omvallen bij een zware storm dan de bomen in het zuidelijke deel. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders het voornemen om de bomen van het noordelijke deel te vervangen en de bomen van het zuidelijke deel grotendeels te behouden door in te zetten op het selectief en gefaseerd verwijderen van bomen om de overgebleven bomen sterker te laten worden.

Voordat er tot actie wordt overgegaan, wordt de gemeenteraad gevraagd of zij zich hierin kan vinden. De in het najaar van 2020 aangekondigde vervanging van de bomen leidde destijds tot een petitie met 1200 handtekeningen en vragen van de gemeenteraad aan het college. Mede daarom is er nog eens extra gekeken naar mogelijke alternatieven zoals een gefaseerde vervanging, snoeien of extra grote bomen terug planten.

Woonruimteverdeling

Het college wil de raad mondeling consulteren over een aantal uitgangspunten voor de woonruimteverdeling in Almere. Daarvoor stuurt het college een agendavoorstel naar de raad. Er is grote schaarste aan goedkope huurwoningen en een eerlijke verdeling daarvan vraagt om politieke uitspraken, zoals: zijn de slaagkansen van verschillende groepen woningzoekenden nu eerlijk verdeeld, of moeten –bijvoorbeeld – jongeren, starters of spoedzoekers betere slaagkansen krijgen? Met de politieke richting die de raadsconsultatie oplevert, kan verder worden gewerkt aan aanpassing van de regels voor woonruimteverdeling.

Kadernota Grondbeleid

Het college heeft de Kadernota Grondbeleid vastgesteld en legt deze voor aan de raad. Het grondbeleid heeft tot doel om de gemeentelijke ambities te verwezenlijken. Deze nota omvat daarom een afwegingskader voor integrale aansturing van ruimtelijke ontwikkelingen.

In deze nota worden ook de sturingsmogelijkheden verhelderd door inzicht te bieden in (financiële) processen, instrumenten, rolkeuzes en rapportage. De hoofdlijn is als vanouds: de raad heeft een kaderstellende en controlerende taak, en geeft via besluitvorming over projecten een mandaat aan het college. Het college zorgt voor de uitvoering van de ruimtelijke ontwikkelingen, informeert de raad periodiek over de voortgang, en vraagt om besluitvorming wanneer ze buiten het gegeven mandaat wil treden. In het voorgestelde grondbeleid komen deze aspecten voortaan beter tot uitdrukking. Dat betekent dat aan de voorkant van ruimtelijke ontwikkelingen, wanneer de invloed van de raad het grootst is, een completere afweging plaatsvindt van kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Hierover vindt voortaan aan het begin van een project expliciete besluitvorming door de raad plaats.

Floriade Almere 2022 BV, vragen van raadslid Van Dijk (PVV fractie)

De heer Van Dijk van de PVV-raadsfractie heeft aanvullende documenten gevraagd over de Floriade BV. Hij heeft dat gedaan naar aanleiding van de aan hem ter inzage gegeven documenten over de vergoedingen van de directie van de Floriade BV. Om de heer van Dijk de gevraagde informatie te kunnen verstrekken zonder dat dit ten koste gaat van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen wordt een deel ervan onder geheimhouding verstrekt.

Wabo-afwijkingsprocedure realisatie zonnepark aan de Groene Kadeweg

Om een zonnepark te realiseren aan de Groene Kadeweg op bedrijventerrein De Vaart te Almere Buiten stelt het college de gemeenteraad voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het gaat om een zonnepark met 7.046 panelen en een omvang van circa 4,5 hectare. De stroom zal gebruikt worden voor elektrische laadpalen.

Overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht werken samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren. Om dit netwerk van stroom te voorzien, wordt in de regio gezocht naar geschikte locaties om de duurzame stroom te kunnen produceren. Zo kunnen elektrische rijders hun elektrische voertuigen niet alleen opladen met duurzame energie, maar wordt die ook zoveel mogelijk lokaal opgewekt.

Wabo-afwijkingsprocedure voor de bouw van 2 gebouwen met ieder 12 portiekappartementen aan de Nieuw-Caledoniëstraat (Rederij)

Het college start een afwijkingsprocedure om aan de Nieuw-Caledoniëstraat twee appartementengebouwen met drie bouwlagen te realiseren. Beide gebouwen krijgen 12 tweekamerappartementen in de sociale huursector. Het plan past niet in de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Het ligt in het bestemmingsplan ‘ Regenboogbuurt en Eilandenbuurt ’ en heeft hierin de bestemming ‘Gemengd’. Binnen deze bestemming zijn geen zelfstandige woningen toegestaan, maar alleen woningen in combinatie met een werkfunctie.

Het college meent dat deze functie toch passend is op de gevraagde locatie. Het plan wordt gerealiseerd binnen een omgeving met voornamelijk woningen en waar wonen al is toegestaan. Het is een gewenste ontwikkeling, omdat met dit plan sociale huurwoningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad van Almere. Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken worden na de gebruikelijke aankondiging in de Staatscourant en op gemeenteblad.almere.nl, voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.

Aanbesteding reclame in de openbare ruimte

De aanbesteding voor reclame in vitrines, billboards en bushokjes is door het college in mei 2020 voor maximaal 1 jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis. Inmiddels is het perspectief verbeterd en de aanbesteding gepubliceerd.

In juli 2021 zal bekend worden welke exploitant de aanbesteding heeft gewonnen.Dan begint vanaf 1 september 2021 een transitieperiode van huidige exploitant naar nieuwe exploitant. Tijdens deze transitieperiode tot januari 2022 blijft de relatie met de huidige exploitant in stand door middel van een nieuwe overeenkomst.

De transitieperiode van 1 september 2021 tot januari 2022 leidt tot een incidenteel financieel nadeel. Hier is in het weerstandsvermogen (risicoparagraaf) rekening mee gehouden (vertrouwelijk risico). Bij de Programmabegroting 2022 zal dit effect, samen met de uitkomsten van de aanbestedingen, worden verwerkt in de begroting. Het risico kan dan vervallen.

Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunningen Transformatie Station Offices

Het college vraagt de raad verklaringen van geen bedenkingen af te geven voor de erontwikkeling van twee voormalige kantoorgebouwen bij station Almere CS naar twee wooncomplexen. Na ontvangst van de verklaringen van geen bedenkingen zal het college de vergunningen verlenen. De ingediende zienswijzen tegen de voorgenomen vergunningverlening zijn geen aanleiding om van de vergunningverlening af te zien.

De gemeenteraad wordt nu gevraagd om twee verklaringen van geen bedenkingen af te geven voor de herontwikkeling. De verklaringen zijn nodig om de omgevingsvergunningen te kunnen verlenen.

Huurkwijtschelding en lagere vaststelling huursubsidie Kunstlinie i.v.m. Corona

Door de coronamaatregelen heeft Kunstlinie in 2020 en 2021 de deuren een lange periode (grotendeels) moeten sluiten. Het college heeft, op verzoek van Kunstlinie, besloten een deel van de huur van Kunstlinie kwijt te schelden voor de periode waarin Kunstlinie (gedeeltelijk) gesloten was.

Omdat Kunstlinie voor een deel van deze huur jaarlijks subsidie ontvangt wordt de huursubsidie voor het jaar 2020 en 2021 voor hetzelfde bedrag lager vastgesteld. Kunstlinie is door deze financieel neutrale constructie in staat aanspraak te maken op beschikbare steun van het Rijk binnen de daaraan gestelde voorwaarden. Kunstlinie is en blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden die aan de rijksregelingen gesteld worden.

Aanvraag Europese Subsidie REACT-EU

Samen met andere gemeenten in de Arbeidsmarktregio Flevoland vraagt de gemeente Almere een subsidie bij het Europese Sociale Fonds (ESF) aan. Voor de overgangsperiode tussen twee subsidieprogramma’s (de jaren 2021 en 2022) heeft de Europese Commissie een extra subsidie beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis tegen te gaan.

De ESF subsidie in het kader van het zogenaamde REACT-EU programma is bedoeld voor werkgelegenheid en participatie. De totale subsidie aanvraag voor de Arbeidsmarktregio bedraagt € 3,3 mln. De gemeente Almere kan maximaal € 1,5 mln subsidie krijgen. Het is een incidentele subsidie die uiterlijk in 2023 moet zijn uitgegeven. De verdeling van de subsidie wordt als deze bekend is gedeeld met de gemeenteraad.

Geschreven door