Marsroute om wonen met zorg in de wijken beter mogelijk te maken

Landelijk én in Almere is het streven dat inwoners op een prettige manier ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien en wonen. Dit geldt voor jeugd en volwassenen, voor de groeiende groep ouderen in de stad en daar horen ook inwoners met een zorg- of ondersteuningsvraag bij die uit instellingen terug in de wijk gaan wonen.

Om die prettige manier van wonen voor zo veel mogelijk mensen te realiseren, wil de gemeente dat passende hulp en ondersteuning zo veel mogelijk beschikbaar is in de eigen (sociale) omgeving van mensen. Daarom werken woningbouwcorporaties,  zorginstellingen en gemeente intensief samen en informeren en betrekken zij inwoners actief.

Voor dit doel is een aanvulling (addendum) gemaakt bij de woonvisie die in 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze legt het college van B&W voor aan de gemeenteraad. Wethouder Froukje de Jonge verwoordt waar het bij deze inspanning om draait: “De noodzaak om samen te werken is voor alle partijen volstrekt duidelijk. Het systeem loopt helemaal vast en dat betekent dat mensen vastzitten in zorginstellingen die eigenlijk gewoon een plek in de wijk horen te hebben met begeleiding en of zorg.” Om dat die capaciteit vol zit met mensen die daar eigenlijk niet meer horen is er te weinig ruimte voor mensen die daar wel die intensieve zorg nodig hebben. “alles staat of valt met het vinden van voldoende plekken in de wijken waar wonen met zorg gecombineerd kan worden”.

Doelen

In dit addendum staan concrete doelen en resultaten waarbij het gaat om het mogelijk maken van uitstroom uit zorginstellingen (en verminderen instroom) door het vergroten van aanbod van huisvesting in de wijk. Zo zijn er afspraken gemaakt tussen corporaties, zorginstellingen en de gemeente om mensen die kunnen uitstromen uit een instelling zo goed mogelijk te begeleiden bij de stap naar een eigen woning. Deze afspraken worden nu uitgetest. Hierbij is er oog voor draagvlak in de wijken. Wethouder de Jonge: “Wij zullen zowel in de nieuwe als in de bestaande delen van de stad kijken naar extra mogelijkheden, mooi voorbeeld is dat wij willen gaan voor 100 extra woningen voor dakloze jongeren en ook voor afspraken met particuliere kamerverhuurders over het huisvesten van mensen op basis van dezelfde samenwerkingsafspraken als met de woningcorporaties en de zorgpartners.” Daarnaast is het de bedoeling om op korte termijn een start te maken met 2 tot 4 voorzieningen waar wonen en zorg worden gecombineerd.

Geschreven door