Provincie Flevoland sluit het jaar 2020 af met overschot van ruim 11 miljoen

De provincie Flevoland heeft in 2020 een positief resultaat gerealiseerd van 11,1 miljoen euro. Dit resultaat komt voort uit het feit dat de voortgang van een aantal projecten en programma’s uiteindelijk lager was dan verwacht, de bedrijfsvoeringslasten beperkt konden worden en doordat de baten, met name de uitkering vanuit het provinciefonds, hoger uitvielen dan was voorzien.

 Gedeputeerde Harold Hofstra (portefeuillehouder financiën): “Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie. Die trok en trekt een zware wissel op iedereen. Desondanks is het de provincie Flevoland gelukt om in 2020 zwarte cijfers te schrijven. Dat is een resultaat waar we trots op mogen zijn en dat ons de mogelijkheid biedt om te blijven investeren in de Flevolandse samenleving en economie.”  
 
Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om 7,8 miljoen euro van het positieve resultaat toe te voegen aan de Brede bestemmingsreserve, zodat dat betrokken kan worden bij de inzet en afweging van aanvullende opgaves voor de komende jaren. Voor het restant van het bedrag krijgen PS bestemmingsvoorstellen in verband met ‘onontkoombare uitgaven’ (1,7 miljoen euro) ten behoeve van meerjarige programma’s/activiteiten (0,8 miljoen) en een deel overige (0,8 miljoen).
 
In de jaarstukken legt GS verantwoording af over het uitgevoerde beleid en de realisatie van vooraf gestelde doelen. In de jaarstukken wordt ingegaan op wat is bereikt (doelen en prestaties), wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. Op 13 april 2021 hebben Gedeputeerde Staten de Jaarstukken 2020 vastgesteld. Behandeling zal plaatsvinden tijdens een integrale Statencommissie op woensdag 12 mei. Vaststelling is voorzien in de Statenvergadering van 26 mei 2021.

Geschreven door