SP betwijfelt onveiligheid Abelen Westerdreef

Bewoners en SP stellen grote vraagtekens bij de resultaten van de bomentrekproeven aan de Westerdreef. Volgens het rapport Van Pius Floris voldoet 57% van de Abelen niet aan de veiligheidsnorm. En volgens de Gemeente veroorzaken de bomen veel overlast aan de omwonenden. Dat voorspelt niet veel goeds.

Bomen zijn geen gebouwen

Het onderzoek en het rapport lijken grondig. Volgens B&W is er gebruik gemaakt van de expertise van Kopinga, die vorig jaar naar aanleiding van het plan om ALLE bomen te kappen, in opdracht van de SP een second opinion uitbracht. Dit is in het rapport van Pius Floris echter niet terug te vinden. Ook wil de gemeente de SP nog geen inzage geven in de reactie die Kopinga op verzoek van de gemeente op het rapport heeft gegeven.

De trekproeven zijn representatief uitgevoerd en gerapporteerd. Veiligheid kan ook volgens de SP een zwaarwegende kapgrond zijn. Maar de gehanteerde veiligheidsnorm (NEN-EN 1991-1-4 Eurocode 1) roept vragen op. Die norm is afgestemd op de windbelasting van gebouwen en dat zijn bomen niet. De vraag rijst hoeveel van alle bomen in Almere aan deze norm voldoen? En wie heeft bepaald dat deze norm moet worden toegepast? Verder doet Pius Floris, anders dan Kopinga, geen aanbevelingen voor de verdere aanpak van de bosstroken langs de Westerdreef.

Gefaseerd altijd beter dan kaalslag ineens

De Gemeente is met het rapport aan de slag gegaan. Na aanvullend veldonderzoek wordt een afweging gemaakt in de verdere aanpak. Daarbij wordt een gefaseerde aanpak onderzocht. Dat is ook volgens de SP altijd beter dan algehele kaalslag ineens. Ook is positief dat de gemeente gehoor wil geven aan de oproep van de ondertekenaars van de bewonerspetitie om de bomen zoveel mogelijk te behouden.

Gemeente-enquête suggestief

Maar het College heeft ook de resultaten bijgevoegd van eigen bewonersonderzoek. Die zijn discutabel. De vraagstelling is extreem suggestief en negatief: “Welke overlast heeft u van de bomen?” Veel antwoorden laten zich dan ook raden. Verreweg de meest genoemde en als zwaarst beoordeelde overlast bestaat uit pluisjes (1), afgevallen blaadjes (2) en schaduw (3). Maar dat type “overlast” betreft het normale, natuurlijke gedrag van bomen. Dat mag, ook volgens het door de raad vastgestelde Bomenkader, geen enkele rol spelen als kapgrond. En anders dan bewoners beweren, zijn de pluisjes niet allergeen, maar geheel onschuldig. Van de ondervraagden maakt 51% zich zorgen over de veiligheid van de bomen, waarvan 30% veel en 21% een beetje. Verder wordt de door bewoners genoemde wortelopdruk in aangrenzende tuinen niet zozeer door de bomen veroorzaakt, als wel door de verzakkende bestrating op de slappe Almeerse ondergrond terwijl de boomwortels die juist tegenhouden. Een andere vorm van wortelopdruk in tuinen ontstaat eveneens door de bestrating en wel doordat die het hemelwater plaatselijk verhindert in de bodem doortedringen. De boomwortels gaan dan op zoek naar vocht en dat vinden ze aan de onderzijde van de bestrating, waartegen de waterdamp uit de bodem condenseert. Bovendien zal de wortelopslag door de kap van de abelen niet weggenomen worden. Integendeel, als reactie van de bomen op de kap zal deze juist toenemen!

Bewoners/initiatiefnemers betrekken

De bewoners/initiatiefnemers van de petitie voor het behoud van de monumentale “tunnel van groen” waarlangs zij zo graag thuiskomen en “de bosrand” waaraan zij zo graag wonen, moesten het nieuws over de uitslag van de trekproeven uit de media vernemen. Het was fatsoenlijker geweest hen rechtstreeks te informeren en te betrekken bij de verdere aanpak. Dat moet alsnog gebeuren vindt de SP.

Ondanks alles is er sinds het oorspronkelijke kaalslagplan van juli 2020 wel wat bereikt, dat ook voor toekomstige situaties in Almere van belang is:

  1. De bomen, die volgens plan al gekapt hadden zullen zijn, staan dankzij de actie nog overeind en hebben ook de laatste 3 stormen probleemloos doorstaan.
  2. Anders dan in de gemeentelijke Nieuwsbrief van juli 2020 stond, zullen de andere bomen (dan de Abelen) en de ondergroei zoveel mogelijk gespaard worden.
  3. Pluisjes, afvallende blaadjes en schaduw, mogen als natuurlijk gedrag van bomen, ook volgens het Bomenkader, geen kapgrond zijn.
  4. Onveiligheid door instabiliteit van de bomen moet bewezen worden voordat tot kap mag worden overgegaan.
  5. Aan de hand van de uitslagen van de trekproeven kan per boom een nadere inschatting gemaakt worden van de veiligheid.

Afhankelijk van de nog komende resultaten van het veldonderzoek zal de SP zijn vragen in de gemeenteraad stellen.

Via de link vindt u de raadsbrief van het College, het rapport van Pius Floris Boomverzorging en de uitslag van de gemeente-enquête:

https://almere.notubiz.nl/…/084%20Uitkomsten…

Geschreven door