Maatregelen tegen overlast door dak- en thuislozen in centrum

Het Almeerse stadsbestuur komt met maatregelen om de overlast in delen van het centrum van Stad tegen te gaan. Dat blijkt uit een brief aan de gemeenteraad.

De maatregelen volgen op een onderzoek door een extern bureau. Dat heeft de afgelopen tijd de overlast rondom de Schoutstraat, Marktmeesterstraat en Rentmeesterstraat en een aantal andere plekken in kaart gebracht. Het bureau heeft ook mogelijke oplossingen aangedragen.

Aanpak belangrijkste veroorzakers
Volgens het stadsbestuur is duidelijk geworden dat een kleine groep mensen verantwoordelijk is voor een groot deel van de overlast. Bijna al deze personen zijn volgens de gemeente al bekend bij zorg- en veiligheidspartners. Het is tot nog toe niet gelukt om deze mensen te helpen. Bij tien van deze personen wordt dat met maatwerk nu opnieuw geprobeerd.

Extra aandacht voor hotspots
Uit de analyse van het bureau bleek ook dat er in de stad bepaalde ‘hotspots’ zijn die specifieke aandacht vragen. Gemeente, politie en zorgverleners gaan nu bekijken welke maatregelen er te treffen zijn om de overlast terug te dringen. In de omgeving van de Schoutstraat is dat al eerder gebeurd en daar is volgens de gemeente nu minder overlast.

Minder wonen en zorg in centrum
De gemeente gaat bekijken of het mogelijk is om zorginstellingen uit het centrum weg te halen. Zo zou de druk die de aanwezigheid van deze instellingen op het centrum geeft, kunnen worden verlicht. Buiten het centrum zouden locaties voor woonzorg kunnen komen. Het stadsbestuur wil dit plan op termijn aan de gemeenteraad voorleggen.

Bedelgedrag tegengaan
De gemeente is samen met ervaringsdeskundigen en andere partijen aan het kijken hoe bedelgedrag van overlastgevende personen in het centrum kan worden tegengegaan. Volgens de gemeente geven bewoners en bezoekers van het centrum vaak aan dat zij dit bedelgedrag intimiderend vinden. Het gaat ten koste van hun veiligheidsgevoel.

Meer communicatie
De gemeente gaat bewoners van het centrum en winkeliers beter op de hoogte houden van inspanningen die in het centrum worden gepleegd. De gemeente wil zo laten zien wat zij samen met partners doet om het veiligheidsgevoel in de stad te verbeteren.

Overlast en het corona-effect
Volgens de gemeente laten de cijfers in Almere Stad tot maart van dit jaar in diverse overlastcategorieën een stabiel beeld zien. De overlast van personen met verward gedrag en overlast van zwervers is fors gedaald. De overlast door alcohol en drugs is ongeveer gelijk met het voorgaande jaar.

Maar volgens de gemeente heeft de coronacrisis die volgde wel impact op de overlast in het centrum gehad. De eerste twee weken na het begin van de maatregelen tegen het coronavirus, nam de overlast in het centrum toe. Na twee weken nam de overlast weer af, mede doordat er er minder mensen op straat waren en de winkels voor een groot deel gesloten waren.

Van een aantal van de top 20 overlastgevers wordt nog veel overlast ervaren, doordat zij agressief bedelen en zich niet aan de maatregelen houden, zoals anderhalve meter afstand houden.

Ook op een hotspot als de Foodpassage houdt de overlast aan, ondanks de inspanningen die volgens de gemeente vanuit handhaving, beheer en zorg worden gepleegd. Deze overlast zou nu echter door twee tot drie mensen worden veroorzaakt. Van het tiental van voor de coronacrisis, is het grootste deel in de maatschappelijke opvang ondergebracht.

Daarnaast merkt de gemeente dat de maatregelen tegen het coronavirus de nodige invloed hebben op de gemoedstoestand en het gedrag van kwetsbare personen. Verveling, verminderde toegang tot verdovende middelen en angst voor besmetting, leiden tot meer spanningen onderling bij de bewoners en bezoekers van de verschillende instellingen in het centrum.

Een maatregel die heeft geleid tot meer rust, is volgens het stadsbestuur de plaatsing van de tijdelijke extra opvanglocatie voor dak- en thuislozen aan de Wisselweg.

Geschreven door