Beleid gedogen bij bedrijven in Flevoland en Gooi en Vechtstreek i.v.m. coronacrisis verlengd tot 1 april 2022

Bedrijven en instellingen die vanwege coronamaatregelen noodgedwongen regels uit het omgevingsdomein (zoals milieu, bouwen of ruimtelijke ordening) overtreden, kunnen het college verzoeken de overtreding tijdelijk te gedogen.

Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een overtreding van een milieuvoorschrift doordat afval of voorraden tijdelijk niet afgevoerd kunnen worden. Of het plaatsen van een tijdelijke tent bij een sportschool. Dat kan dan strijdig zijn met de gebruiksregels van het bestemmingsplan. Bij gedogen wordt niet tot handhaving overgegaan bij geconstateerde regelovertreding. Om de economische en maatschappelijke gevolgen voor bedrijven enigszins te beperken heeft het college besloten om het beleid om tijdelijk bepaalde overtredingen te gedogen te verlengen. Gedoogverzoeken kunnen nu tot 1 april 2022 schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving van de gemeente.

Voor het gedogen gelden de volgende voorwaarden:

  • geen onevenredige schade of hinder bij derden;
  • beperkt zijn in omvang en tijd;
  • schriftelijk gedoogverzoek;
  • bedrijf of instelling heeft zelf tijdig alle redelijkerwijs mogelijke stappen ondernomen om de overtreding te voorkomen of een legale situatie te creëren.

Gedogen mag niet in de volgende gevallen:

  • bij acuut gevaar;
  • bij dreigend gevaar of onomkeerbare schade aan monumenten, (leef) milieu, volksgezondheid, openbare veiligheid of onaanvaardbare hinder voor derden;

Daarnaast gelden voor het gedogen van milieuovertreding de voorwaarden genoemd in de Beleidsregel Werkwijze gedogen bij bedrijven in Flevoland en Gooi en Vechtstreek i.v.m. coronacrisis

Geschreven door