Provincie waarschuwt gemeente voor tekort

Het provinciebestuur waarschuwt de gemeente dat de exploitatie sinds 2017 een jaarlijks tekort vertoont. Er zijn financiële onzekerheden op het terrein van sociaal domein, beheer en onderhoud.

Dat staat in een brief van Gedeputeerde Staten van Flevoland over het toezicht op de gemeentebegroting. De meerjarenbegroting van Almere is vanaf komend jaar structureel in evenwicht. Dat kan echter in gevaar komen als de gemeente er niet in slaagt maatregelen in het sociaal domein uit te voeren, waarschuwt de provincie.

Gesteld wordt dat de uitvoering van decentralisatie in het sociaal domein “een financiële uitdaging” voor de gemeente blijft. Onzeker is of de taakstellingen worden gerealiseerd. Het risico dat de lasten in 2023 te groot worden, blijft bestaan.

Als gevolg van bezuinigingen heeft Almere het onderhoud aan objecten in de stad voor een deel uitgesteld. Lasten worden vooruit geschoven en beheerskosten kunnen stijgen, waarschuwen Gedeputeerde Staten.

Overigens vertoont de meerjarenbegroting van Almere tot 2025 een overschot. Meevallende uitkeringen van het rijk zijn een dekking voor de hogere lasten, waardoor bezuinigingen kunnen worden voorkomen.

Geschreven door