Gemeente zet eerste stap aanleg riolering in Oosterwold

De gemeente Almere moet zo snel mogelijk een riool aanleggen in Oosterwold om voor de korte en de lange termijn een oplossing te bieden voor het afvalwater van bestaande en nieuwe woningen in Oosterwold.

Het kan nog wel vijf tot tien jaar duren totdat alle woningen in Oosterwold definitief op het riool zijn aangesloten. Tot die tijd biedt de gemeente tijdelijke riooloplossingen en neemt daarbij ook het beheer en onderhoud van de bestaande systemen voor behandeling van afvalwater (IBA’s) over. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad nu 24 miljoen euro beschikbaar te stellen om o.a. deze noodzakelijke tijdelijke maatregelen op te kunnen starten.

“We wisten dat we voor een enorm ingewikkelde opgave stonden, toen we deze zomer moesten besluiten alsnog het riool aan te gaan leggen in Oosterwold,” aldus wethouder Julius Lindenbergh. “Nu we dichter op de uitvoering komen, blijken vooral de tijdelijke maatregelen heel duur uit te pakken. We hebben echter geen keuze; deze investeringen zijn noodzakelijk om een structurele oplossing te realiseren voor het afvalwater in Oosterwold. We gaan nu kijken hoe we deze kosten kunnen dekken en gaan daarvoor ook het gesprek aan met onze partners van Oosterwold over hun bijdrage.”

De tijdelijke rioolmaatregelen kosten bijna 4 miljoen euro per jaar. Het afvalwater kan alleen met vrachtwagens worden afgevoerd en dat is duur. Het college wil daarom alles op alles zetten om de overbruggingsperiode waarin deze noodoplossingen nodig zijn, zo kort mogelijk te houden. Ook gaat de gemeente kijken welke (slimme) oplossingen mogelijk zijn om de kosten te drukken. Tegelijkertijd ziet het college zich geconfronteerd met een grote rioolopgave voor de stad. Nieuwbouw, inbreiding, de vervanging van het riool in Almere Haven en de aanleg van het riool in Oosterwold. Allemaal vragen ze inzet van personeel bij de weg- en waterbouwsector en de gemeentelijke organisatie dat er soms simpelweg niet is.

Alles bij elkaar vragen het ontwerpen en aanleggen van het riool en de tijdelijke maatregelen in Oosterwold en de projectorganisatie bij elkaar opgeteld een investering van zo’n 60 miljoen euro. Waarbij nog niet alle kosten in beeld zijn. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan. Deze zure appel komt niet in één keer ten laste van de gemeentebegroting, maar wordt verspreid over tientallen jaren.

De komende maanden wordt het plan van aanpak uitgewerkt voor de aanleg van het riool, de fasering en de overbruggingsmaatregelen. Dat gebeurt samen met de provincie en het waterschap. Met hen wordt ook nauw afgestemd wat zij bijdragen in het oplossen van dit vraagstuk. In de zomer van 2023 volgt de definitieve financiële uitwerking wat uiteindelijk leidt tot een dekkingsvoorstel aan de gemeenteraad en het gemeentelijk rioleringsplan eind 2023.

Achtergrond De ontwikkeling van Almere Oosterwold is een uniek experiment. Het vormde in 2012 een radicale breuk met de traditionele wijze van gebiedsontwikkeling. Zowel wonen als infrastructuur, publiek groen, water en landbouw worden hier door de initiatiefnemers zelf vormgegeven. Destijds was daarmee het eindresultaat niet te voorspellen. Dit is de afgelopen periode zichtbaar geworden in het afvalwaterdossier. Afgelopen zomer constateerde het college dat de gemeente in Oosterwold niet voldoet aan de wettelijke zorgplicht voor afvalwater (Artikel 10.33 Wet milieubeheer). Daarom besloot het college dit zo snel als mogelijk te veranderen door riolering aan te leggen langs alle wegen in Oosterwold deelgebied 1. Kort na dit besluit plaatste de provincie Flevoland de gemeente onder bestuurlijk toezicht totdat de gemeente voldoet aan haar zorgplicht voor het stedelijk afvalwater in Oosterwold. De provincie heeft de gemeente gevraagd daarvoor een plan van aanpak op te stellen. Hier wordt aan gewerkt. Ook wordt in beeld gebracht of in Oosterwold op andere aspecten gemeentelijke zorgplichten gelden die nadere aandacht behoeven. Denk bijvoorbeeld aan de kavelwegen en brandwatervoorzieningen.

Geschreven door