Collegebesluiten 15 februari

Mobiliteits- en Infrastructuur Programma Almere (MIPA) 2022-2026

Almere maakt werk van gezonde, duurzame en veilige mobiliteit. Met het nieuwe Mobiliteits- en Infrastructuur Programma Almere (MIPA) voor 2022-2026 en het Werkplan 2023 starten we nieuwe projecten in de stad. De brug over de Olstgracht wordt gerealiseerd, de verkeersonveiligheid op de Evenaar wordt eerder aangepakt en we werken verder aan het verbeteren van het lopen en het fietsen in de stad.

Bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening

Het college stelt de raad voor om een herziening van het bestemmingsplan voor Oosterwold vast te stellen. De eerste evaluatie van het project Oosterwold is uitgevoerd. Samen met de ervaringen bij de initiatieven in Oosterwold en de nieuwe inzichten vanuit beleid en regelgeving vormde dat aanleiding om het geldende bestemmingsplan voor Oosterwold uit 2016 op onderdelen te herzien. In deze herziening is onder andere een nieuwe planregeling opgenomen voor supermarkten in Oosterwold.

Tijdens de terinzagelegging van 2 juli 2021 tot en met 12 augustus 2021 zijn 145 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen van het plan. De inhoud van de zienswijzen en de voorgestelde aanpassingen zijn verwerkt in een Reactienota zienswijzen. Deze is als bijlage toegevoegd aan het plan.

Het plan voor Oosterwold is financieel uitvoerbaar en het verhaal van kosten kan worden verzekerd via overeenkomsten. Het nu vaststellen van een exploitatieplan is daarom niet nodig.

Eindevaluatie teams gezinsbegeleiding

Het college heeft kennis genomen van de eindevaluatie van de pilot ‘Teams gezinsbegeleiding (TGB)’. De teams gezinsbegeleiding zijn als pilot ingezet in Almere Haven en Almere Poort. Het college spreekt haar waardering uit over het positieve resultaat van de kwaliteit van de ontwikkelde gezinsbegeleiding op basis van de evaluatie met de gezinnen en de betrokken professionals en zet de pilot voort in 2022. Door de pilot in Haven en Poort langer door te laten lopen wordt de tijd genomen om meer zicht te krijgen op de kosteneffectiviteit van de pilot en de  positionering van de teams binnen de sociale infrastructuur in Almere. Het college biedt aan de gemeenteraad een agendaverzoek aan met het verzoek om verdiepende vragen op zowel financieel als kwalitatief niveau verder te beantwoorden in de loop van 2022.

Nadere regels subsidie Nationaal Programma Onderwijs Almere

Voor het inhalen van onderwijsvertragingen als gevolg van covid-19 heeft de gemeente extra middelen van het Rijk ontvangen. Het gaat voor de gemeente Almere voor de hele periode om een bedrag van €4.528.871. De gemeente krijgt deze middelen op basis van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Lokale partijen kunnen een beroep doen op deze middelen door subsidie aan te vragen. Om hier een adequaat beoordelingskader voor te hebben heeft het college de Nadere regels subsidie Nationaal Programma Onderwijs Almere vastgesteld.

Geschreven door