Collegebesluiten 14 december 2021

De besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen.

Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

MRA Verstedelijkingsconcept

Het college heeft kennisgenomen van het MRA Verstedelijkingsconcept 2050, Metropool van grote klasse met menselijke maat dat gezamenlijk door Rijk en regio is opgesteld en dat de inhoudelijke basis vormt voor wederkerige afspraken tussen Rijk en regio in 2022. En het college heeft ingestemd met het voorstel aan de gemeenteraad om het Verstedelijkingsconcept te onderschrijven.

Het Verstedelijkingsconcept bevestigt de ambities van het recent vastgestelde visiedocument ‘Almere, stad met toekomst’ en versterkt de samenwerking met het Rijk en de MRA op deze ambities.

Herbenoeming lid urgentiecommissie woonruimteverdeling Almere

In Almere is het mogelijk om, in bijzondere situaties, op basis van de Huisvestingsverordening Almere 2019 urgentie aan te vragen voor een gereguleerde huurwoning. Een woningzoekende met een urgentieverklaring krijgt voorrang op andere woningzoekenden. Gemeente Almere werkt met een onafhankelijke urgentiecommissie die bestaat uit ten minste drie leden met verschillende achtergronden. Deze commissie adviseert het college over de urgentieaanvragen. De leden van de urgentiecommissie worden door het college benoemd.

Op basis van de Huisvestingsverordening Almere 2019 worden leden benoemd voor vier jaar. Zij kunnen maximaal twee keer voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. Een van de leden van de urgentiecommissie, mevrouw M. van ’t Ende, heeft bij het college aangegeven graag nogmaals voor vier jaar lid te willen zijn van de urgentiecommissie. Het college heeft besloten mevrouw Van t Ende voor vier jaar te herbenoemen omdat zij haar werk goed doet. Ook is zij, met haar kennis en ervaring, een goede aanvulling op de andere leden van de urgentiecommissie.

Actieplan Geluid Almere 2020-2023

Het college heeft het Actieplan Geluid Almere 2020-2023 vastgesteld. Het vaststellen van een actieplan geluid is een wettelijke verplichting op grond van de Wet milieubeheer. Het Actieplan Geluid Almere 2020-2023 is het vervolg op de geluidsbelastingkaarten die in 2017 zijn vastgesteld.

Groeiende mobiliteit en een groter aantal inwoners zorgen voor meer overlast van verkeerslawaai langs met name de dreven in Almere. In het Actieplan Geluid geven wij aan waar knelpunten zijn en welke mogelijkheden er zijn om het geluid van het verkeer in de stad terug te dringen. Op 7 locaties worden maatregelen voorgesteld. De kosten hiervan zijn bepaald. Op 18 februari 2021 is het Mobiliteits- en Infrastructuur Programma Almere (MIPA) 2021-2025 ter kennisname aangeboden. Hierin zijn 4 van de 7 maatregelen uit het Actieplan opgenomen. Daarnaast is ook het werkplan 2021 en 2022 vastgesteld. In dit werkplan is het geluidsscherm bij de Brugmark opgenomen.

Op het ontwerp actieplan zijn twaalf zienswijzen ingediend waarvan zeven zienswijzen dezelfde strekking hebben. De raad heeft op 14 oktober het ontwerp actieplan, de ingebrachte zienswijzen vanuit de stad en de college-beantwoording daarvan besproken en daarbij haar wensen en zienswijzen uitgesproken. Hierbij is door de portefeuillehouder toegezegd om in het definitieve Actieplan aandacht te schenken aan overmatige overlast door hinderlijke voertuigen, zoals motoren en auto’s met illegale uitlaten. In het actieplan is hieraan nu specifiek aandacht besteed.

Geschreven door