Collegebesluiten week van 6 september 2021

De besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

Verordening Woonlastenfonds 2021

Het college stelt de gemeenteraad voor om de Verordening Woonlastenfonds 2021 vast te stellen. De vaststelling van de Verordening Woonlastenfonds vindt ieder jaar plaats. Het Woonlastenfonds is in 1997 door de gemeenteraad in het leven geroepen. Het fonds is bedoeld als tegemoetkoming in de woonlasten voor Almeerse minima, met een huurwoning onder de maximale huurgrens maar boven de kortingsgrens. Mensen met een laag inkomen kunnen huurtoeslag krijgen van de Belastingdienst. Bij een bepaalde huur krijgen mensen minder huurtoeslag door de kwaliteits-korting. Zo worden mensen gestimuleerd om naar een goedkopere huurwoning te verhuizen. In Almere is dat niet zo

gemakkelijk, omdat er minder goedkope huurwoningen zijn. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in financiële problemen raken, vult de gemeente Almere via het Woonlastenfonds de huurtoeslag gedeeltelijk aan. Naarmate er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar komen, zullen minder mensen een beroep hoeven te doen op het woonlastenfonds en kan het uiteindelijk in de toekomst hopelijk overbodig worden. De aanvragen voor 2021 moeten tussen 1 oktober en 31 december 2021 bij de gemeente zijn ingediend.

Machtiging Toegang Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) Almere

De GGD Flevoland adviseert het college in het kader van de toeleiding tot het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. Hiervoor is nodig dat er door het college een machtiging wordt afgegeven om in dat kader onderzoek te kunnen uitvoeren en advies te kunnen uitbrengen en dat er op een rechtmatige wijze persoonsgegevens worden verwerkt.

Spoedherziening Werkplan 2021-2022 Mobiliteits- en Infrastructuur Programma Almere (MIPA) 2021-2025

Door gestegen kosten van Almeerse mobiliteitsprojecten is er een probleem in de plannen voor 2021 en 2022. Dit is het gevolg van hogere prijzen van bouwmaterialen, schaarste op de arbeidsmarkt en (technische) tegenvallers. De gemeente zal de plannen dus moeten aanpassen. Daarom wordt aan de raad met betrekking tot het MIPA werkplan 2021-2022 het volgende voorstel gedaan:

  • De overkapping van busstation ’t Oor, de fietsbrug over de Olstgracht en de fietsbrug over de Koppeldreef worden niet in 2021 of 2022 gerealiseerd.
  • Op enkele punten worden projecten uit het werkplan versoberd.
  • Voor het werkplan wordt een aanvullend krediet van € 75.000 beschikbaar gesteld.

Later in 2021 doet het college de raad een voorstel voor of en wanneer de genoemde drie onderdelen van projecten wel gerealiseerd kunnen worden. Omdat het college zich realiseert dat het erg jammer is als de vele bezoekers aan onze stad in 2022 niet de mooie nieuwe overkapping van busstation ’t Oor te zien krijgen, laat het college momenteel nog een extra onderzoek doen naar de vraag of er niet toch mogelijkheden zijn om de totale realisatie voor april 2021 gereed te hebben.

Voortgangspresentatie Floriade

Het college van burgemeester en wethouders houdt de gemeenteraad op de hoogte van de voortgang van de realisatie van de Floriade: het making of-programma, de wereldtuinbouwtentoonstelling en het legacyprogramma. Op verzoek van de gemeenteraad rapporteert het college in september en december 2021 en maart 2022 over de voortgang middels een technische toelichting, gevolgd door een politieke bespreking. Deze opzet is anders dan bij de eerdere Voortgangsrapportages. Het college heeft voor de technische toelichting een agendaverzoek ingediend, dat op verzoek van de Volggroep al enig inzicht geeft in de voortgang. De uitgebreide inhoudelijke toelichting volgt in een technische sessie op de Politieke Markt van 23 september, zodat een actueel beeld kan worden gegeven van zaken die op schema liggen en onderwerpen die bijsturing vragen.

Concept Samenwerkingsafspraken Metropool Regio Amsterdam (MRA)

Het college heeft een agendaverzoek aan de gemeenteraad gezonden om tijdens de Politieke Markt op 23 september 2021 te spreken over de uitwerking van het voorstel van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) in samenwerkingsafspraken. In vervolg op het gesprek van het college met de gemeenteraad zal samen met de provincie

Flevoland en de gemeente Lelystad een brief gestuurd worden aan de voorzitter van de MRA, de burgemeester van Amsterdam. Op basis van de reacties van alle 32 gemeenten en de beide provincies, zal de nieuwe samenwerking in de MRA op 10 december bekrachtigd worden tijdens het MRA-congres.

Geschreven door