Dudok Wonen levert bijdrage woonbeleid Almere

Ook in Almere wil Dudok Wonen woningzoekenden helpen aan een woning. Voor het derde jaar op rij maakte de woningcorporatie daarom prestatieafspraken met de gemeente Almere en de huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen.

Zo wil Dudok Wonen verder bouwen aan de volkshuisvestelijke opgave en het woonbeleid van de gemeente Almere. Op woensdag 22 maart zetten de drie partijen hun handtekening onder de prestatieafspraken voor de periode 2023-2024.

Dudok Wonen werkt hard aan haar nieuwe strategie. Daarin krijgt ook Almere een plek. In de prestatieafspraken zijn onder andere de thema’s van de Nationale Prestatieafspraken terug te vinden. Nationaal gezien geldt dat het bouwvolume van corporaties omhoog moet. Daarnaast gelden er afspraken over de bouw van middenhuurwoningen en verantwoorde huurstijging en -verlaging. In de prestatieafspraken die op 22 maart zijn getekend, krijgen deze factoren een plek. Net als zaken als meer kwaliteit, duurzaamheid en aandacht voor kwetsbare inwoners.

Wethouder Julius Lindenbergh benoemt het belang van goede afspraken: “De huidige krappe woningmarkt vraagt om meer regie. In Almere vinden vooral starters moeilijk een woning. Het is dan ook belangrijk dat we veel woningen bouwen die voor hen geschikt zijn. Woningcorporaties zijn in die opgave belangrijke partners. Ik ben blij dat we erin geslaagd zijn de juiste afspraken te maken, die zowel ambitieus als realistisch zijn.”

Nieuwbouw

Dudok Wonen draagt bij aan de woningbouwopgave van Almere met sociale huurwoningen, betaalbare middenhuurwoningen en sociale koopproducten. In gezamenlijkheid wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling, waarin Dudok Wonen 300 sociale huurwoningen uiterlijk in 2027 wil realiseren. Daarbovenop biedt Dudok Wonen aan om middeldure huurwoningen te realiseren, daar waar het bijdraagt aan de juiste mix op locatie, en het realiseren van sociale koop. Specifiek voor 2023 gaat het om Europakwartier Oost, waar de woningcorporatie 165 sociale huurwoningen ontwikkelt. Naar verwachting start de bouw begin 2025. Ook gaat Dudok Wonen verder met  de locatie Kroatiëkade.

Interim bestuurder Dudok Wonen Wijnand Fassotte kijkt positief naar de gemaakte afspraken. “Met elkaar zorgen we voor een juiste mix aan woningen en hebben we aandacht voor duurzaamheid en kwaliteit. Dat is belangijker dan ooit. Nederland zomaar volbouwen, daar heeft niemand wat aan. Het is goed om te zien dat de gemeente Almere en de huurderbelangenvereniging daar hetzelfde over denken.”

Kwaliteit en duurzaamheid

Als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) streeft de gemeente Almere ernaar om vanaf 2025 één op de vijf nieuwe woningen van hout te maken. Dudok Wonen en de gemeente verkennen hierin de mogelijkheden, wat wellicht resulteert in een pilot-project. Met bewust gekozen architectuur en oog voor kwaliteit wil Dudok Wonen de ruimtelijke kwaliteit vergroten. Daarbij neemt de woningcorporatie haar verantwoordelijk als het gaat om goede bouwkwaliteit en de woontechnische kwaliteit van haar woningbezit.

Leefbare buurten en kwetsbare doelgroepen

Dudok Wonen en de gemeente spannen zich in voor de huisvesting van aandachtgroepen, waaronder woningzoekenden die tussen wal en schip vallen op de woningmarkt. Zo blijft Dudok Wonen in 2023 in de Driehoek in Almere Poort 23 appartementen volgens het woonconcept In Between Places verhuren. Daarnaast levert Dudok Wonen een bijdrage aan de leefbaarheid rondom haar woongelegenheden. Bijvoorbeeld met de inzet van buurtbemiddeling en het schoon, heel en veilig houden van het woningbezit en de directe woonomgeving. Ook is er vanuit Dudok Wonen jaarlijks een maatwerkbudget voor bewoners die extra hulp nodig hebben om op eigen kracht weer verder te kunnen. Juist de aandacht voor kwetsbaren vindt Anton Elbertsen, voorzitter van de huurderbelangenvereniging, van groot belang. “Onze inzet is erop gericht dat mensen kunnen genieten van hun woning en buurt. Dat betekent oog hebben voor elkaar, onze omgeving en de inzet van middelen voor mensen die het echt nodig hebben. Goed om te zien dat we dat vastleggen in de prestatieafspraken

Foto v.l.n.r. Anton Elbertsen, Wijnand Fassotte en Julius Lindenbergh

Geschreven door