Veiligheidsagenda 2023-2026

Zo blijft Almere een veilige stad om in te wonen en te werken.

De gemeenteraad van Almere heeft de Veiligheidsagenda 2023-2026 met algemene stemmen vastgesteld. Dit integrale veiligheidsplan bevat de koers die de gemeente samen met politie, Openbaar Ministerie en andere maatschappelijke partners uitzet om de veiligheid en openbare orde in Almere te bewaken. Daarbij gaat de aandacht onder andere uit naar veilige wijken, de aanpak van ondermijning, digitale criminaliteit en voorkomen dat jongeren betrokken raken bij drugsnetwerken.

Burgemeester Hein van der Loo: “Almere moet een fijne plek blijven om te wonen, werken en te verblijven. Daar mogen de inwoners en ondernemers van Almere mij aan houden. Uitgangspunt is: voorkomen waar het kan, optreden waar het moet.”

De Veiligheidsagenda 2023-2026 is opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en veiligheid in Almere. Daarnaast heeft de gemeente aan inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden. Dat gebeurde via gesprekken op straat, een groepsgesprek met jongeren en een bewonersenquête. Ook de gemeenteraad en samenwerkingspartners zijn geraadpleegd.

Almeerders zijn zich gemiddeld genomen veiliger gaan voelen. De afgelopen jaren heeft gemeente Almere, samen met politie, Openbaar Ministerie en andere partners, onder meer ingezet op extra toezicht in kwetsbare gebieden, maatregelen om woninginbraken te voorkomen, de aanpak van overvallen en straatroven, en intensieve controles op bedrijventerreinen.

Vijf speerpunten

De groei en ontwikkeling van de stad brengen specifieke vormen van criminaliteit met zich mee. Denk aan jongeren die in toenemende mate betrokken raken bij criminele drugsnetwerken. Of aan ondermijning, waarbij criminelen voor illegale activiteiten gebruik maken van legale bedrijven en diensten. Ook stijgt de digitale criminaliteit, waarbij mensen bijvoorbeeld online worden beroofd of bedreigd. De Veiligheidsagenda 2023-2026 bevat daarom vijf speerpunten voor de komende vier jaar:

  1. Ondernemen zonder ondermijnende criminaliteit
  2. Digitale veiligheid
  3. Veilige wijken
  4. Minder maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering
  5. Crisisbeheersing

1. Ondernemen zonder ondermijnende criminaliteit

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar, maar heeft wel negatieve gevolgen voor de inwoners en ondernemers in onze gemeente. De onderwereld gebruikt de bovenwereld voor criminele handelingen of om crimineel geld wit te wassen. Dit type criminaliteit is een probleem omdat het de veiligheid, leefbaarheid, economie, het rechtsgevoel en het gezag van de overheid ernstig aantast. Samen met politie, OM en bedrijfsverenigingen wil de gemeente Almere ondermijnende criminaliteit nog verder terugdringen: nog meer integrale controles op bedrijventerreinen, voorkomen dat jongeren de drugscriminaliteit in worden gezogen, mensenhandel tegengaan en nog meer barrières opwerpen tegen criminele investeringen in de legale wereld.

2. Digitale veiligheid

Digitale criminaliteit is een brede verzameling van misdrijven die via internet worden gepleegd. Bijvoorbeeld hacken, DDoS-aanvallen waardoor websites onbereikbaar worden, het stelen van wachtwoorden of vriend-in-noodfraude via Whatsapp. Hiervan worden inwoners in Almere relatief vaak het slachtoffer. Gemeente Almere wil met gerichte informatie en campagnes de digitale weerbaarheid van met name jongeren, senioren en ondernemers vergroten.

3. Veilige wijken

De Almeerse wijken, straten en huizen moeten zowel veilig zijn als veilig voelen. Dit geldt ook voor bedrijventerreinen, winkelcentra, scholen en het openbaar vervoer. De gemeente zet daarom in op het voorkomen en tegengaan van overlast en criminaliteit die op deze plekken (veel) voorkomen. Zo is er een aanpak van overlast op straat (waaronder straatintimidatie), woonoverlast, en zogenaamde ‘high impact crimes’ zoals woningovervallen en straatroof. Ook huiselijk geweld krijgt meer aandacht. De gemeente werkt samen met veiligheidspartners, maar ook met ondernemers en inwoners. Bijvoorbeeld door het stimuleren van burgerparticipatie in buurtpreventieteams en wijkapps.

4. Minder maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering

In Almere zijn veel bewoners betrokken bij hun straat of buurt, maar er is ook afstand tussen (groepen) inwoners en elkaars opvattingen, en tussen inwoners en de overheid. Polarisatie en maatschappelijk ongenoegen kunnen leiden tot radicalisering en extreem gedachtegoed. Dat wil de gemeente Almere voorkomen, onder meer door signalen (on- en offline) te herkennen en de samenwerking te versterken tussen partners die zich richten op sociale cohesie en het tegengaan van uitsluiting.

5. Crisisbeheersing

De laatste jaren kreeg gemeente Almere te maken met langdurige crises zoals de coronacrisis en de huidige toestroom van vluchtelingen. Daarmee heeft de gemeente kennis opgedaan om zich als organisatie nog beter voor te bereiden op een ramp, crisis of incident, zodat mensen zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. Preventie en voorlichting spelen daarbij een belangrijke rol.

Meerjarig beleid

De Veiligheidsagenda 2023-2026 beschrijft de koers van het meerjarig veiligheidsbeleid van de gemeente Almere. Dit beleidskader laat op hoofdlijnen zien welke thema’s, doelen en aanpak zijn gekozen voor de periode van 2023 tot en met 2026. Het Uitvoeringsplan vertaalt deze koers in uitgewerkte acties, ingedeeld in de vijf thema’s van de Veiligheidsagenda.

Geschreven door