Corona is struikelblok bij uitvoering Actieplan Veiligheid

Diverse plannen van de gemeente Almere om de veiligheidsbeleving van inwoners te vergroten en criminaliteit en overlast tegen te gaan, hebben de eerste helft van dit jaar vertraging ondervonden door corona. Tegelijkertijd was het aantal overvallen en straatroven door jongeren en het aantal meldingen van jeugdoverlast in Almere hoog.

Dit blijkt uit de derde update van het Actieplan Veiligheid 2019-2022. Burgemeester en wethouders beschrijven daarin hoe ze de veiligheidsbeleving in de stad willen verbeteren en welke vorderingen daarmee tot nog toe zijn gemaakt.

Straatroven met jonge daders en slachtoffers
Het stadsbestuur zegt zich zorgen te maken over de toename van het aantal straatroven waarbij zowel de daders als slachtoffers tussen de 12 en 18 jaar oud zijn. In Almere komen dit soort straatroven meer voor dan in andere grote steden. En het aantal bleef tijdens de coronaperiode ook onverminderd hoog, terwijl dit in andere grote steden daalde. Volgens de gemeente zijn vooral smartphones bij straatroven een populaire buit.

De gemeente heeft samen met het Openbaar Ministerie en de politie gewerkt aan een aanpak op maat om trends in jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Doordat de politie prioriteit gaf aan de toename van het aantal straatroven is een flink aantal verdachten opgepakt. Een proef van de GGD met een persoonsgerichte aanpak van minderjarige daders van straatroven heeft volgens de gemeente goed gewerkt. Het blijft overigens wel bij een proef, omdat er geen geld is voor een structurele persoonsgerichte aanpak.

Verder zijn er nog gesprekken met ondernemers geweest, om afspraken te maken over messenverkoop aan minderjarigen, zodat zij minder gemakkelijk aan een steekwapen kunnen komen.

Scholen
De gemeente wilde samenwerken met scholen, om bijvoorbeeld jeugdproblematiek als straatroven en overlast tegen te gaan. Maar scholen waren tijdens de coronaperiode vooral druk met les op afstand, noodopvang en het weer opstarten van het reguliere onderwijs. En voor verschillende partijen die samenwerken, was het lastiger om bij elkaar te komen. Dat wordt nu voorzichtig weer opgepakt.

Om jongeren weerbaarder te maken tegen de opmars van straatcultuur, en ze minder vatbaar te laten zijn voor extremisme, geeft Vitree voorlichting op Almeerse scholen. Door corona lag het aantal voorlichtingen volgens de gemeente op de helft van het gebruikelijke aantal.

Overvallen
De eerste helft van dit jaar waren er 17 overvallen in Almere. Volgens de gemeente is dat veel vergeleken met andere grote steden, maar vonden de meeste overvallen wel voor de coronaperiode plaats. Vanaf de lockdownperiode werden er veel minder overvallen gepleegd. Snackbars, supermarkten en maaltijdbezorgers waren dit jaar het vaakst het doelwit.

Inbraken
De gemeente stelt vast dat het aantal woninginbraken dit jaar sterk is afgenomen. Dit wordt deels toegeschreven aan de inzet op inbraakpreventie door voorlichting, de inzet van buurtadviseurs en het verbeteren van hang- en sluitwerk. Maar de gemeente denkt dat er ook minder is ingebroken, omdat tijdens de coronaperiode mensen veel meer thuis waren. De gelegenheid om in te breken in woningen is daarmee kleiner geworden.

Toename (jeugd)overlast tijdens coronaperiode
Het aantal meldingen van overlast door jongeren is het afgelopen half jaar toegenomen. De gemeente denkt dat dit komt doordat jongeren zich verveelden en elkaar vaker opzochten in de openbare ruimte. Omdat meer mensen thuiswerkten of thuisbleven, werd er volgens de gemeente ook sneller overlast ervaren en melding gemaakt.

Naast het aantal meldingen van jeugdoverlast waren ook meldingen van overlast door zwervers en mensen met verward gedrag in het centrum. Onder meer omdat deze mensen door de coronamaatregelen soms niet bij hulpverlening of begeleiders terecht konden en geen dagbesteding meer hadden. Een plan van aanpak om overlast in het centrum van Stad terug te dringen, heeft vertraging opgelopen omdat een speciaal ingestelde beheergroep nog niet bij elkaar kon komen.

SSSTop, een geplande campagne om iets tegen intimidatie op straat van vrouwen, LHBTI-ers en mensen met een beperking te doen, is stilgelegd. De gemeente wil kijken of er een alternatieve campagne nodig is.

De gemeente zag tijdens de coronaperiode ook een toename van woonoverlast, met een groter aantal complexe gevallen. In sommige gevallen ging het om oude casussen, die weer opkwamen door spanningen en stress door corona. Het oppakken van het toegenomen aantal gevallen was aanvankelijk lastig, omdat betrokken partijen niet met elkaar om de tafel konden gaan zitten.

Wooncorporaties, hulpverleners en handhavers hadden in april een symposium gepland over woningvervuiling en hoarding (verzamelwoede). Vanwege de coronamaatregelen moest deze bijeenkomst naar later worden geplaatst.

Campagne tegen cybercrime vroegtijdig gestaakt
Trainers van de Schoor en Vitree zijn vorig jaar opgeleid voor een project dat cybercriminaliteit onder jongeren moest voorkomen. Die project, met de naam Cyber24, zou dit jaar worden uitgerold met bezoeken aan scholen, maar is vanwege corona voortijdig gestaakt. De gemeente heeft sindsdien nog wel landelijke campagnes ondersteund, onder meer over het belang van updates en het voorkomen van phishing.

Volgens de gemeente zijn inwoners zich meer bewust geworden van de gevaren van digitalisering en hebben ze meer aandacht voor preventie van cybercriminaliteit. Tegelijkertijd ziet de gemeente ook meer meldingen van cybercrime. Vermoed wordt dat dit ook deels komt door betere registratie en door aandacht in de media.

Onveiligheidsgevoel op stations
Volgens de gemeente is uit metingen gebleken dat Almeerders zich veiliger zijn gaan voelen in het OV, maar dat dit nog niet geldt voor treinstations. De gemeente wil samen met de vervoerders een plan opstellen om dit te verbeteren.

Proef met bodycams en vernieuwing cameratoezicht
Handhavers van stadstoezicht dragen sinds eind vorig jaar bodycams. Het gaat om een proef die eigenlijk al geëvalueerd zou worden. Vanwege corona is inmiddels besloten dit pas eind van dit jaar te doen. Rond die tijd wil de gemeente ook besluiten nemen over vervanging van camera’s en apparatuur toezicht in het centrum van Stad en het centrum van Buiten.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door