“Bomen Westerdreef pas op de helft van hun leven”

De Abelen, die de gemeente wil kappen langs de Westerdreef, zijn met hun 40 jaar op de helft van hun normale levensverwachting. Dit schrijft bomenexpert Jitze Kopinga in het rapport van het second-opinion-onderzoek dat hij in opdracht van de SP uitvoerde.

“Afgaande op bladkleur, twijglengte, bladbezetting en overgroeiing van incidentele aanrijdschade, zijn conditie en vitaliteit van de bomen aan te merken als “goed” en is er geen reden om aan te nemen dat de natuurlijke ouderdom niet haalbaar is. De vorming van dood hout onder in de kroon heeft hierop geen invloed. Dit is toe te schrijven aan beschaduwing en een bekende eigenschap van lichtminnende soorten”. Ook de scheefstand van een aantal Abelen is volgens Kopinga, ook elders in de polder, een normaal verschijnsel en geen teken van instabiliteit. De huidige plantafstanden van 12 m zijn voldoende voor de bomen om hun normale leeftijdsverwachting te kunnen bereiken. M.a.w. ik zie geen reden om deze te verruimen of te verkleinen. E.e.a. betekent tevens dat bij een eventuele omvorming kan worden ‘voortgeborduurd’ op het huidige beeld”.

Stabiliteit lijkt in orde

Volgens de gemeente wortelen de Abelen in een laag van 40 cm klei op opgespoten zand, waardoor ze instabiel zijn en niet goed kunnen groeien. Daarover zegt Kopinga: “De stabiliteit van de bomen lijkt in orde. En praktijkervaringen, gesteund door de nog steeds ontwikkelende kennis van boommechanica, wijzen uit dat voor een gesloten beplanting van populieren op een zand-klei bodem voldoende stabiliteit mogelijk is en de bewortelingsdiepte niet maatgevend is voor de stabiliteit”. Ook wijst hij erop dat de gemeentelijke informatie over de bewortelingsdiepte afwijkt van de indertijd door de RIJP gehanteerde normen en van door de RIJP uitgevoerd onderzoek. Dit is bevestigd door betrokken oud-medewerkers van de RIJP, die zich naar aanleiding van de publiciteit bij de SP hebben gemeld.

Geloofwaardigheid voor de burgers

Kopinga: “Mocht er desondanks reden zijn om te veronderstellen dat er sprake is van verminderde stabiliteit, dan zouden de resultaten van enige systematisch uitgevoerde trekproeven daarin meer inzicht -en geloofwaardigheid voor de burgers- kunnen geven.

Over de herplant met de Iep ‘New Horizon’ zegt Kopinga: “Omdat dit een nog betrekkelijk nieuwe cultivar is en bij inoculatieproeven is gebleken dat hij ziektebeelden vertoonde, valt te overwegen om in lijn met de huidige aanbevelingen m.b.t. de Iepziekte, een mengsel van diverse voldoende tolerante cultivars te gebruiken”.

Heel andere kijk

De SP is blij met de second-opinion van de bomenexpert: “Het biedt een heel andere kijk op de Westerdreef dan die van de gemeente. Wij hebben de opdracht gegeven en betalen het onderzoek omdat wij de Havenaren steunen in hun actie voor het behoud van de iconische ‘tunnel van groen’ waardoor zij zo graag thuiskomen en de sfeervolle ‘bosrand’ waaraan zoveel Havenaren met plezier wonen. De bewoners zijn ook blij met het rapport. Als opdrachtgever moesten wij het doen met de gebrekkige informatie uit de gemeentelijke bewonersbrief en daardoor op veel van Kopinga’s onderzoeksvragen het antwoord schuldig blijven. Onze schriftelijke vragen naar de noodzaak van het vervangen van de bosstroken door “een hele nieuwe hoofdboomstructuur” zijn na 2 maanden nog niet beantwoord”. Wel heeft de SP deze week het reguliere inspectierapport van de gemeente ontvangen, maar op grond daarvan kan onmogelijk tot grootschalige bomenkap geconcludeerd worden.

Deze week heeft de SP de second-opinion aan wethouder Van Garderen aangeboden. Het zal ook doorgestuurd worden naar de Bomencommissie die over 6 weken advies zal uitbrengen.

Geschreven door