College stelt verstrekking meerjarige subsidies Cultuur 2021-2024 en Coronapakket Cultuur vast

Verschillende culturele instellingen en cultuurmakers zijn opgenomen in de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2021 op 12 november jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het definitieve cultuurbudget. Het college van burgemeester en wethouders stelde op 24 november de verstrekking van de één- of meerjarige cultuursubsidies vast aan 28 culturele organisaties, en geeft daarmee invulling aan het vernieuwde subsidiestelsel cultuur dat per 2021 in gaat. 

Daarnaast stelde het college het Coronapakket Cultuur vast dat de gemeente dankzij een rijksbijdrage kan inzetten voor de lokale culturele infrastructuur. In totaal gaat het om een bedrag van 1,4 miljoen euro dat in 2020 en 2021 ingezet wordt om de door de coronacrisis zwaar getroffen Almeerse cultuursector te ondersteunen. Almere kan daarnaast uit het tweede steunpakket cultuur voor 2021 rekenen op een tweede rijksbijdrage. Het gaat dan om een bedrag van 2 miljoen dat ingezet wordt voor de lokale culturele infrastructuur. De besteding van het tweede bedrag wordt in het voorjaar van 2021 bekendgemaakt.

ABC: Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur
In het Cultuurplan Almere 2019-2024: Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt sprak de gemeente de ambitie uit om het subsidiestelsel voor cultuur te veranderen per 2021. In 2020 zijn hiervoor de Nadere regels subsidie Cultuur 2021-2024 vastgesteld. De herziening van het subsidiestelsel cultuur zorgt voor meer evenwicht tussen vernieuwing en bestendiging van de cultuursector in Almere. Er wordt onderscheid gemaakt tussen structurele een-, twee- of vierjarige subsidiering door de gemeente Almere en incidentele financiering via Cultuurfonds Almere.

Wethouder Hilde van Garderen: ‘We hebben een volgende stap gezet in het verstevigen van de Almeerse cultuursector. Door meerjarig te subsidiëren bieden we zekerheid aan de Almeerse cultuursector. Zo kunnen cultuurinstellingen vanuit een solide en gewaardeerde plek in de Almeerse basisinfrastructuur cultuur verder groeien, eigen inkomsten verwerven en hun ondernemerschap verder uitbouwen. Met hun activiteiten geven ze vorm aan de identiteit van Almere en zorgen ze dat cultuur voor alle Almeerders dichtbij is.’

Coronapakket Cultuur 2020 en 2021
De gevolgen van de coronacrisis voor onze samenleving zijn groot. Ook voor de landelijke en lokale cultuursector. Dankzij een rijksbijdrage aan de lokale culturele infrastructuur kan de gemeente een pakket maatregelen uitvoeren onder de noemer Coronapakket Cultuur Almere. Hiervoor is een bedrag van 1,4 miljoen euro gereserveerd. Dit pakket biedt perspectief aan de gehele Almeerse cultuursector, zowel de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur als de culturele organisaties, makers, culturele verenigingen en ondernemers die daar niet toe behoren. De gemeente springt financieel bij waar het water aan de lippen staat. Maar ook voorziet het pakket in het faciliteren van ruimte om te repeteren of uitvoeringen te geven, of het tijdelijk inhuren van extra personeel. Voor de lange termijn is het nodig om te transformeren. Ook daarin voorziet het pakket. Het doel van het Coronapakket Cultuur is om de culturele sector in Almere te helpen om ondanks de coronacrisis de sterke culturele sector te worden die de gemeente in het Cultuurplan Almere 2019-2024 ambieert.

Over de tweede rijksbijdrage voor de lokale cultuursector van 2 miljoen, communiceren we in het voorjaar van 2021. Meer informatie is te vinden op almere.nl/cultuur


Geschreven door