Collegebesluiten 16 november 2021

De besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen.

Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

Nota cultureel erfgoed en gewijzigde Monumentenverordening Almere 2016

De gemeente Almere wil erfgoedbeleid vaststellen, omdat cultureel erfgoed bijdraagt aan de identiteit van een stad, haar inwoners én de ruimtelijke kwaliteit. De gebouwen en het stedelijk landschap om ons heen vertellen verhalen over waar we vandaan komen: ze zijn de dragers van het verleden, de handvatten voor reflectie en een houvast voor de toekomst. Of zoals verwoord in Almere Principles: ze verbinden plaats en context. Deze kwaliteit krijgt met het erfgoedbeleid een plek in de stad en haar (toekomstige) stedelijke ontwikkelingen. Dit omdat cultuur enerzijds Almere verrijkt, verbindt en versterkt, anderzijds de toekomstige wetgeving (Omgevingswet, 2022) de gemeente de verplichting geeft haar cultureel erfgoed te borgen in het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie. Een erfgoednota zal structuur geven, kaders stellen en tegelijkertijd een plan van aanpak zijn hoe en welk Almeerse erfgoed te waarderen. Ook zal de Monumentenverordening Almere 2016 gewijzigd worden.

Verwerving gronden Hout-Noord

De ontwikkeling van het woongebied Nobelhorst verloopt voorspoedig. Om de voortgang van de gebiedsontwikkeling Hout-Noord (Nobelhorst en Twentsekant) op tijd door te zetten is aankoop van de hiervoor benodigde grond binnenkort nodig. Deze grond is nu nog in eigendom van de Staat (Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer). Met het Rijk zijn inmiddels over deze de aankoop van ongeveer 185 hectare aan grond afspraken gemaakt die door college en raad bekrachtigd moeten worden.

Aankoop van deze grond past binnen de eerder genomen besluiten van de raad inzake het Ontwikkelingsplan Hout-Noord (2010) en het Bestemmingsplan Hout-Noord (2014). Binnen de kaders van de grondexploitaties voor deze gebiedsontwikkelingen is rekening gehouden met de voor de aankoop benodigde geld.

Raadsconsultatie samenhangende aanpak en inkoopkeuzes ‘Grip op de Wmo’

Het college consulteert de gemeenteraad over de samenhangende aanpak ‘Grip op de Wmo’ (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het gaat hierbij om de dienstverlening gericht op onder andere individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning voor volwassen Almeerders. De gemeente werkt al ruim een jaar aan een verbeteraanpak voor de Wmo. Het college wil de kwaliteit van de dienstverlening nog verder versterken. Tegelijk moet de Wmo betaalbaar en beschikbaar blijven, nu en in de toekomst. Ook al hebben steeds meer Almeerders Wmo-ondersteuning nodig en groeit de complexiteit van de ondersteuningsvragen. Het college wil een passende oplossing kunnen bieden voor alle Almeerders met een ondersteuningsvraag. Hierbij is er nadrukkelijk oog voor de mensen die het meest op de gemeente zijn aangewezen om tot een passende oplossing te komen.

De contracten met de huidige Wmo-zorgaanbieders lopen af op 31 december 2022. Het college bereidt een nieuwe contractperiode voor. Zij neemt de suggesties en aandachtspunten van de raad mee bij het uitwerken van de documenten die nodig zijn voor de inkoop.

Beheerregeling basisregistratie personen (BRP) gemeente Almere 2021

Het college heeft besloten om de Beheerregeling basisregistratie personen gemeente Almere 2021 vast te stellen en de oude Beheerregeling uit 2012 in te trekken. Dit was nodig, omdat er nieuwe wetten zijn en de organisatie van de gemeente is veranderd. De kwaliteit en beveiliging van basisregistratie van de gemeente is heel belangrijk. Volgens de wet moet het college een beheerregeling vaststellen, waarin het beheer van de basisadministratie is geregeld. Een beheerregeling beschrijft wie, waarvoor verantwoordelijk is.

Boardletter 2021 externe accountant

Het college heeft kennis genomen van de boardletter 2021 en heeft ingestemd met de aanbevelingen van de externe accountant (Deloitte). In de boardletter beschrijft de accountant dat de interne beheersing in Almere van een goed niveau is om te komen tot een betrouwbare jaarrekening. De accountant concludeert dat de interne beheersing van de gemeente goed op orde is. De accountant stuurt vervolgens de boardletter door naar de raad.

De boardletter bevat de belangrijkste boodschappen voor het college en de raad. Het rapport geeft inzicht in de stand van zaken over de interne beheersing voor de controle van de jaarrekening 2021.

De controle van de externe accountant vindt altijd plaats in twee delen:

  • de interim-controle
  • de jaarrekeningcontrole.

De interim-controle wordt jaarlijks in het najaar uitgevoerd en richt zich op de kwaliteit van onze administratieve organisatie en interne beheersing. Tijdens deze controle ligt de nadruk op de onderdelen die voor de externe accountant het meest van belang zijn voor onze jaarrekening. De accountant vertaalt de uitkomsten van de interim-controle in een boardletter.

Projectopdracht Boomgaardweg

Het college stelt de raad voor aan de Boomgaardweg circa 70 sociale huurwoningen te bouwen. Het zal gaan om 1- en 2-kamerappartementen. Omdat het om, onder andere, kleine en betaalbare woonruimte gaat, is de verwachting dat vooral starters, spoedzoekers en urgenten reageren. Spoedzoekers zijn mensen die zo’n urgente woonvraag hebben dat een kleine woonruimte op dit moment in het leven passend is (bijvoorbeeld mensen in scheiding). Urgenten zijn mensen die voorrang krijgen op een woning vanwege hun thuissituatie (bijvoorbeeld thuisloze jongeren).

Geschikte en betaalbare woonruimte in Almere is schaars. Daarom is in de Woonvisie afgesproken dat we binnen 10 jaar 24.500 woningen gaan bouwen. Een deel van de schaarste zit in de beschikbaarheid van betaalbare en zelfstandige woonruimtes voor starters.

Omwonenden krijgen een brief met een uitnodiging voor een eerste participatiemoment. Daarbij zal het proces en de momenten waar men invloed kan uitoefenen uitgelegd worden. Later volgen dan nog meer participatiemomenten over de inhoud van de bouwplannen.

Geschreven door