Verhoging krediet voorzieningen Nobelhorst (Montessori onderwijsvoorziening, kinderopvangruimten, sporthal en school/wijkbibliotheek)

Het onderwijs en de gemeente Almere willen dat er doorgaande leerlijnen ontstaan. Een doorgaande leerlijn bevordert een soepele overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Onderwijs en gemeente hebben ook de ambitie dat er tussen de kinderopvang en het primair onderwijs een doorgaande leerlijn komt.

Vanuit de gedachte van de doorgaande leerlijnen wil de Almeerse Scholengroep (ASG) in Nobelhorst een onderwijsvoorziening oprichten waarin een kind vanaf zijn eerste levensjaar tot aan zijn achttiende achtereenvolgens kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs kan doorlopen.

ASG en de gemeente zijn momenteel bezig met het realiseren in Nobelhorst van een schoolgebouw voor de Montessori onderwijsvoorziening. Het is de wens van ASG en GO! dat de ruimten voor kinderopvang inpandig komen te zitten. In tegenstelling tot het primair en voortgezet onderwijs heeft de gemeente geen huisvestingsplicht voor de kinderopvang. Mede vanwege de ambitie om doorgaande leerlijnen te realiseren vindt het college het raadzaam dat de gemeente de kinderopvangruimten in het genoemde schoolgebouw voorfinanciert. Het college stelt dit dan ook voor aan de gemeenteraad.

Omdat zich financiële tegenvallers voordoen vraagt het college de gemeenteraad ook om in te stemmen met een verhoging van het huidige beschikbare krediet voor het schoolgebouw en de sporthal. Tegelijkertijd doet zich nu de kans voor om een school/wijkbibliotheek in de onderwijsvoorziening te realiseren en daardoor een extra impuls te geven aan het voorzieningenniveau in Nobelhorst. Deze voorziening vraagt om het beschikbaar stellen van een nieuw krediet.

Geschreven door