Collegebesluiten 4 juni 2021

De besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

Visie openbare ruimte Almere

Het college heeft de Visie openbare ruimte Almere met als ondertitel ‘een toekomstbestendige stad’, vastgesteld. In deze visie beschrijft het college hoe de gemeente invulling geeft aan de functies van openbare ruimte en hoe dit op een duurzame manier te bereiken. Hierbij wordt extra gelet op zaken zoals verkeersveiligheid, de groenblauwe kwaliteiten van de stad, duurzaamheid en gezond bewegen en de openbare ruimte als ontmoetingsplek.

Het houdt rekening met ontwikkelingen zoals de groei van de stad, duurzaamheid of het belang van de groenblauwe omgeving voor onze gezondheid. De visie biedt in de veelheid keuzes een kader voor het maken van afwegingen, afgestemd op de functie van de omgeving.

Almere, stad met toekomst. Een actueel perspectief op Almere nu en later

Het college heeft ingestemd met het ‘Almere, stad met toekomst. Een actueel perspectief op Almere nu en later’ en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. ‘Almere, stad met toekomst’ beschrijft de lange termijn ambitie voor de ontwikkeling van Almere, tot circa 2050. Het is een actualisatie van de lange termijn ontwikkelvisie, zoals die is verankerd in de Rijksstructuurvisie Amsterdam- Almere- Markermeer van 2013.

De essentie is dat Almere zich ook de komende decennia blijft ontwikkelen tot een veerkrachtige, gezonde, diverse en aantrekkelijke stad. De visie is gestoeld op de kernkwaliteiten van Almere en er is nadrukkelijk aandacht voor de opgaven in de stad die er al is, voor sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en de woningbouwopgave. De gesprekken met de Stad (onderdeel van de campagne ‘Hoe willen wij later’) hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het perspectief. Na vaststelling van het perspectief wordt gewerkt aan een uitvoeringsagenda waarmee de ambities dichterbij gebracht gaan worden.

Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland

De Veiligheidsregio Flevoland is een gemeenschappelijke regeling van de zes gemeenten van de Provincie Flevoland. Het college informeert de raad en stelt de raad voor om in te stemmen met de ‘Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland’. Met deze wijziging wordt de ingroeiperiode van de reeds gewijzigde verdeelsleutel van de gemeenschappelijke regeling voor de nadeelgemeenten gewijzigd van vijf naar zeven jaar.

Eerste kwartaalrapportage maatregelen kostenbeperking jeugdhulp

Het college stuurt de raad met een agendavoorstel de eerste kwartaalrapportage over de uitvoering van een aantal maatregelen om grip te krijgen op de uitgaven van de jeugdhulp en beter te sturen op de transformatie van de jeugdhulp. Het eerste kwartaal is vooral aangewend om de uitvoering van maatregelen voor te bereiden. Tevens bevat de rapportage een nul-meting van het gebruik van jeugdhulp, op basis waarvan ontwikkelingen kunnen worden gevolgd.

Het college vraagt de raad in dit agendavoorstel specifiek stil te staan bij de eerste evaluatie van de teams gezinsbegeleiding, die in twee stadsdelen vanaf januari functioneren. Met deze teams wordt aan een van de maatregelen (maatregel stut en steun) invulling gegeven.

Geschreven door