Collegebesluiten 12 mei 202

De besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

Jaarverslagen Integriteit 2020

Op 11 mei 2021 heeft het college de jaarverslagen ambtelijke integriteit 2020 en integriteit BenW 2020 vastgesteld en kennisgenomen van het jaarverslag integriteit raadsleden 2020. De openbare jaarverslagen zijn ter bespreking aan de raad aangeboden. In de verslagen wordt gerapporteerd over de naleving van de gedragscodes integriteit voor respectievelijk ambtenaren, BenW en raadsleden en over meldingen van (vermoedens van) integriteitsschendingen.

Creatief te werk: startbeleid informele werkmilieus

Het college heeft onder de naam ‘Creatief te werk’ beleid opgesteld voor informele werkmilieus en legt dit voor aan de raad. Het beschrijft de rol van de gemeente bij de totstandkoming van dit soort werkplekken. Ze bieden plek aan start-ups, broedplaatsen, kennis-hubs en andere verzamelingen van kleinschalig ondernemen. Ze ontstaan soms in tijdelijkheid maar hebben ook soms een vaste plek. Bovenal geven ze de stad kleur, bieden ze Almeerse ondernemers een goede plek om op te starten, te experimenteren en creatief samen te werken.

Informele werkmilieus nemen een belangrijk rol in bij het zijn van een complete ondernemende stad. De bijbehorende aanpak is de eerste twee jaar gericht op een meer bruisend centrum.

Benoeming Floriade Expo 2022 als hotspot

Het college benoemt de Floriade Expo 2022 als hotspot in archivistische zin, ter bevordering van archivering van informatie rond het onderwerp.

Een hotspot wordt gedefinieerd als een gebeurtenis of kwestie die leidt tot een opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burger of tussen burgers onderling. Het gaat om zaken die veel maatschappelijke beroering veroorzaken. Een gebeurtenis of kwestie deze status geven, geeft een wettelijke grond om archiefmateriaal dat anders vernietigd zou worden, langer of permanent te bewaren.

Het benoemen van de Floriade Expo 2022 als hotspot zorgt ervoor dat archiefmateriaal dat anders pas bij het verstrijken van de bewaartermijn uitgezonderd zou worden van vernietiging, bij creatie al aangemerkt wordt als mogelijk blijvend te bewaren. Zo werd op 30 juni 2020 ook Covid-19 aangewezen als hotspot. Door een hotspot is informatie al bij creatie uit te zonderen van vernietiging en niet pas achteraf.

Projectopdracht Twentse Kant

Het college legt aan de gemeenteraad de projectopdracht Twentse Kant voor. De projectopdracht volgt op het raadsbesluit Addendum Ontwikkelingsplan Hout Noord (september 2019) en bijbehorend amendement en motie (RG-138/2019). Op basis van dit raadsbesluit in combinatie met het amendement en motie, is ingezet op herijking van het woonprogramma Nobelhorst, het verschuiven van het voorzieningencluster naar Twentsekant, ten behoeve van woningbouw Nobelhorst, het bouwen van ruim 4100 woningen in Nobelhorst, vaststelling van de relatie tussen Twentsekant en Nobelhorst inzake voorzieningen en het onderzoeken van de haalbaarheid voor de ontwikkeling van extra (betaalbare) woningen op Twentsekant.

In de voorliggende projectopdracht staat op hoofdlijnen omschreven hoe Twentse Kant deels kan omkleuren van een bedrijventerrein (huidige bestemming) naar een woongebied met commerciële- en maatschappelijke voorzieningen en bedrijventerrein voor regulier werkmilieu, waarvan circa 37 ha (bruto) wordt gehandhaafd. Met het vaststellen van een projectopdracht kan het ontwikkelingsplan voor Twentsekant worden opgesteld. Daarmee wordt de volgende stap gezet in het realiseren van woningen op de Twentse Kant.

Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Flevoland

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 voor Flevoland en om aandachtspunten mee te geven voor de Transitievisie Warmte. In het Klimaatakkoord staat dat lagere overheden een bepaalde minimumbijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Dat doen zij in 32 RES-sen. De Regionale Energie Strategie is het bod vanuit de regio als bijdrage aan de duurzame elektriciteitsopwekking op land.

Almere is onderdeel van de RES Flevoland. Dit bod bestaat uit een optelsom van bestaand beleid van 5,81 Terawattuur (TWh) aan hernieuwbare energie in 2030, bestaande uit 1700 megawatt wind (4,64 TWh) en 1000 hectare zon (1,17 TWh) in landelijk gebied. Met dit bod levert Flevoland als koploper een meer dan gemiddelde bijdrage. Het bod bestaat vooral uit het Regioplan Wind en de Structuurvisie Zon, die gaan over de periode tot 2030 en al voor een deel zijn gerealiseerd.

Zienswijze op ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 van de GGD Flevoland

De gemeentelijke gezondheidsdienst GGD Flevoland verricht wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheid en draagt bij aan een gezonder Flevoland. De GGD Flevoland functioneert in opdracht van alle zes gemeenten in Flevoland. Jaarlijks geven de zes gemeenteraden hun zienswijze over de financiële situatie van de GGD. Daarbij baseren de raden zich op de ontwerpbegroting en de meerjarenraming van GGD Flevoland. Het college van de gemeente Almere stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de ontwerpbegroting voor 2022, de meerjarenraming 2023-2025 van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Flevoland en kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de GGD Flevoland.

Het algemeen bestuur van GGD Flevoland stelt uiteindelijk de begroting vast. Dit bestuur bestaat uit zes wethouders verantwoordelijk voor volksgezondheid van de zes gemeenten in Flevoland.

Info Persbureau Almere

Geschreven door