Collegebesluiten 15 juni 2021

De besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

Definitieve Programmarekening 2020

De definitieve Programmarekening 2020 is vastgesteld en wordt nu naar de raad gestuurd. In de Gemeentewet staat dat de gemeenteraad de Programmarekening voor 15 juli 2021 moet vaststellen. In de Programmarekening wordt verteld wat er in 2020 is gedaan met de plannen uit de begroting. Ook wordt verteld wat dit heeft gekost en waar geld aan is overhouden of waar juist een tekort is gekomen.

Op 20 april jongstleden is de voorlopige programmarekening 2020 vastgesteld en aan de raad aangeboden. Daarna is de accountantscontrole uitgevoerd. Ook zijn inmiddels de productieverklaringen van het sociaal domein ontvangen. Er moesten nog een aantal correcties doorgevoerd worden. Het resultaat is daardoor gewijzigd.

Resultaat algemene dienst

In de voorlopige Programmarekening 2020 werd er een resultaat gepresenteerd na bestemming van € 1,5 miljoen voordelig. In de definitieve Programmarekening is het resultaat uiteindelijk € 0,4 miljoen. De kosten in het sociaal domein zijn € 0,5 miljoen hoger. Dit blijkt uit de productieverklaringen van de zorgaanbieders. Ook is er in 2021 nog voor € 0,1 miljoen aan overige facturen ontvangen die betrekking hebben op 2020.

Tot slot is de voorziening voor dubieuze debiteuren met € 0,5 miljoen verhoogd. De verwachting is, mede door corona, dat niet alle openstaande vorderingen terug ontvangen worden. Na deze correcties is er nog € 0,4 miljoen over. De buffer neemt daardoor met dit bedrag toe.

Resultaat grondbedrijf

Het resultaat grondbedrijf is niet gewijzigd ten opzichte van de voorlopige programmarekening 2020. De grondverkoop in 2020 levert ons een winstafdracht op van € 29,4 miljoen. In de Perspectiefnota 2022 wordt een voorstel gedaan voor wat er met het geld gaat gebeuren.

Nadere regels subsidie welzijn tijdens corona voor jeugd en kwetsbare groepen

De gemeente geeft uitvoering aan het landelijk overeengekomen vierde herstelfonds Corona. Er is €1,7 miljoen beschikbaar voor activiteiten op de onderdelen sociaal en mentaal welzijn jeugd, lokale initiatieven voor kwetsbare groepen. In nadere subsidieregels zijn de kaders vastgelegd waarbinnen deze subsidie kan worden toegekend.

Geschreven door