Collegebesluiten 28-10-2021

Begrotingswijzingen 2021 en 2022 Veiligheidsregio Flevoland
Het college verzoekt de gemeenteraad een zienswijze te geven over de begrotingswijziging 2021 en 2022 van de Veiligheidsregio Flevoland. De voorgestelde begrotingswijzigingen hebben voor Almere geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Het college stelt aan de gemeenteraad voor een positieve zienswijze te geven. Daarnaast wordt de Bestuursrapportage 2021 van de veiligheidsregio, de tussentijdse (financiële) verantwoording vanuit de veiligheidsregio over de eerste helft van 2021, ter informatie aan de raad gestuurd.

Vaststelling bestemmingsplan Appartementen Sluis in Centrum Almere Haven
Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Appartementen Sluis in het centrum van Almere Haven ongewijzigd vast te stellen. ‘Appartementen Sluis’ betreft een nieuw woongebouw met 32 appartementen aan de oostkant van de aangrenzende parkeergarage.
Het bestemmingsplan maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject Centrum Haven, dat al in gang was gezet met de ontwikkeling aan de Kruisstraat, waar de supermarkt is uitgebreid en de bovengelegen kantoren zijn vervangen door 23 appartementen.
Met dit bestemmingsplan wordt wederom bijgedragen aan de woningbouwopgave in het algemeen en aan de stedelijke vernieuwing in dit deel van Centrum Almere Haven in het bijzonder. Er worden woningen in het middensegment huur toegevoegd om de woningvoorraad van het centrum evenwichtiger te maken.

Uitgangspunten start pilots Actieplan Betaalbaarheid
In de Woonvisie is aangekondigd dat er een Actieplan Betaalbaarheid komt, met daarin een pakket aan maatregelen om koopwoningen voor mensen met lage en middeninkomens meer betaalbaar te krijgen en om huurwoningen in het middensegmen in dat segment te houden. Eerder dit jaar heeft het college de raad hierover geconsulteerd aan de hand van een lijst van 13 instrumenten. Nu doet het college een concreet voorstel voor het opzetten van pilots met inzet van de drie meest kansrijke instrumenten en vraagt het de raad om de uitgangspunten voor deze pilots vast te stellen. Nadat dit gebeurd is kan gestart worden met de pilots.

Het college informeert de raad ook over de bevoegdheid van het college om de ontwikkeling van instrumenten die kunnen worden ingezet om de beschikbaarheid van woningen voor de beoogde groep huishoudens te bevorderen. Het gaat voor de beoogde groep huishoudens om instrumenten, zoals verkoop onder voorwaarde en zoals de zelfbewoningsverplichting en het vervreemdingsverbod, ook wel (gezamenlijk) het antispeculatiebeding genoemd. Ook informeert het college de raad over de opgave rond middenhuur. Het vaststellen van de inzet van deze beleidsinstrumenten moet worden gezien als een startbesluit voor de uitvoering van het Actieplan Betaalbaarheid.

Geschreven door