Collegebesluiten 20 augustus 2021

Addendum prestatieafspraken productieafspraken gereguleerde huurwoningen corporaties 2021-2024

Het college heeft op 24 augustus 2021 ingestemd met een addendum op de in 2020 voor 5 jaar afgesproken prestatieafspraken met woningcorporaties. In het Stedelijk Woningbouwprogramma Almere 2021-2024 zijn voor de periode 2021-2024 ruim 3000 gereguleerde huurwoningen opgenomen die door de corporaties Goede Stede, De Alliantie, Ymere en Dudok worden opgeleverd. De overige circa 700 gereguleerde huurwoningen worden in deze periode door marktpartijen gerealiseerd. Met dit addendum op de prestatieafspraken legt het college deze projecten en locaties met deze corporaties vast in productieafspraken. Hiermee wordt de ambitie om het bouwtempo omhoog te brengen concreet ingevuld. Dit geeft vooral voor mensen met de laagste inkomens meer zekerheid dat de komende jaren een fors aantal woningen bijgebouwd zal worden. Het college informeert de raad over het addendum in een raadsbrief over het Stedelijk Woningbouwprogramma Almere 2021- 2024.

Kadernota Vastgoedbeleid Almere 2021

Het college heeft de Kadernota Vastgoedbeleid Almere 2021 vastgesteld. De kaders ervan worden aan de raad toegezonden voor besluitvorming. De Kadernota vormt de basis voor het beheer van het vastgoed in eigendom van de gemeente. Door middel van 12 kaders wordt richting gegeven aan besluiten over gemeentelijk vastgoed. Deze kaders geven antwoord op vragen als: wanneer heeft de gemeente vastgoed in eigendom en op welke manier beheren en onderhouden wij dit vastgoed?

Nieuwe achter vang overeenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Het WSW (het Waarborgfonds Sociale Woningbouw) en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) hebben een nieuwe generieke achtervangovereenkomst opgesteld. De gemeente Almere staat via het WSW voor woningcorporaties garant zodat zij goedkoper leningen kunnen aantrekken voor nieuwe investeringen in de stad. Deze leningen worden geborgd door het WSW dat hierin een wettelijke taak heeft. Op een aantal onderdelen voldeed de huidige overeenkomst niet meer. De VNG en het WSW hebben daarom besloten een nieuwe achtervangovereenkomst op te stellen die de basis vormt voor nieuwe leningen waar gemeenten garant voor staan. Het college besluit deze nieuwe generieke achtervangovereenkomst te ondertekenen waardoor woningcorporaties kunnen blijven investeren in betaalbare woningen in Almere.

Resultaatbestemming 2020 en 1e Begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

De gemeenteraad heeft als deelnemer aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: omgevingsdienst) de mogelijkheid om vooraf een mening te geven over de bestemmingen van het rekeningresultaat van de omgevingsdienst. Ditzelfde geldt als een begroting wordt gewijzigd. Op 30 juni 2021 is een voorstel voor de Resultaatbestemming 2020 en de 1e Begrotingswijzing 2022 met dit doel aan de raden en provinciale staten toegestuurd.

Op grond van de voorgestelde resultaatbestemming 2020 krijgt Almere een bedrag van € 9.215 terugbetaald. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming voor 2020. Met de kanttekening dat de raad van Almere geen voorstander is voor het aanhouden van een reserve innovatie en ontwikkeling. Voor de 1e begrotingswijziging 2022 stelt het college voor om ook daarmee in te stemmen. In deze begrotingswijziging is voor 2022 onder andere een principeafspraak uit de afgelopen bestuursvergadering verwerkt. Hierbij is afgesproken om voor de tweede helft van 2022 éénmalig het budget dat vanuit het Rijk in het gemeentefonds komt één op één over te hevelen naar de omgevingsdienst.

Beleidsregel vaststellen subsidies gemeente Almere 2021

Het college heeft de Beleidsregel vaststellen subsidies gemeente Almere 2021 vastgesteld. Met deze beleidsregel legt het college vast hoe er wordt omgegaan als er sprake is van termijnoverschrijding of een onvolledige aanvraag tot subsidievaststelling (incomplete verantwoording). In de beleidsregel zijn vaste percentages opgenomen, waardoor het de subsidieontvangers vooraf duidelijk is wat een eventuele sanctie zal inhouden als zij zich niet houden aan verantwoordingsverplichtingen. Subsidieontvangers krijgen altijd de mogelijkheid om na termijnoverschrijding alsnog aan de verantwoordingsverplichtingen te voldoen. Voordat een eventuele sanctie wordt opgelegd probeert de gemeente altijd om contact te leggen met de subsidieontvanger.

Geschreven door