Collegebesluiten 14 september 2021

De besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

Jaarrapportage Vernieuwend Werken 2020

Het college informeert met een raadsvoorstel de gemeenteraad over de jaarrapportage Vernieuwend Werken 2020 en verzoekt de raad in te stemmen met de vervolgstappen voor de periode 2021/2022 voor de programmalijn Vernieuwend Werken. De Omgevingswet wordt naar verwachting ingevoerd op 1 juli 2022. Het gaat om een wetswijziging, invoering van een digitaal landelijk stelsel en een andere manier van werken.

Het Koersdocument Implementatie Omgevingswet is in juni 2019 vastgesteld. Hierbij is enerzijds gekozen voor heldere kaders om te voldoen aan de wettelijke minimale vereisten en anderzijds voor een implementatiestrategie waarbij de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie al lerend en in interactie met de stad stap voor stap de Omgevingswet implementeren.

Activeren circa 6.650 m² MVA-gronden De Voortuin tennisvereniging

Het college stelt aan de raad voor een kavel van circa 6.650 m² grond in De Voortuin te gaan verhuren aan tennisvereniging Het Nieuwe Land, zodat de verplaatsing van de tennisvereniging van de Delfstraat in Stedenwijk naar De Voortuin aan de rand van Almere Poort gerealiseerd kan worden. Het is de bedoeling dat in de loop van 2022 in De Voortuin getennist gaat worden.

Voortgang voorgenomen museale voorziening, presentatie museaal concept

Het college heeft met de gemeenteraad afgesproken om hen tweemaal per jaar op de hoogte te stellen van de voortgang die de kwartiermaker Denise de Boer boekt ten aanzien van de voorgenomen museale voorziening. In het najaar van 2021 zal de kwartiermaker een presentatie aan de gemeenteraad en Provinciale Staten geven over het museale concept en de voortgang van het project. Hiervoor is een agendaverzoek. ingediend.

De museale voorziening wordt een van de sleutelprojecten van het programma Almere 2.0, waarin gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samenwerken aan een gezonde groei van de stad.

Tussentijdse evaluatie teams gezinsbegeleiding

Het college heeft kennis genomen van de tussentijdse evaluatie van de pilot ‘Teams gezinsbegeleiding’. Het college stemt in met het agendaverzoek om de raad te consulteren over de tussentijdse evaluatie van deze pilot. In deze consultatie wordt de raad gevraagd zich uit te spreken over het verlengen van deze pilot op basis van de eerste, hoopgevende, resultaten.

De teams gezinsbegeleiding zijn ingezet in Almere Haven en Almere Poort. De teams bieden specialistische opvoed- en opgroeiondersteuning aan gezinnen met een combinatie van problemen (bijvoorbeeld opvoedproblemen en schulden). Hiermee wordt voorkomen dat kinderen en jongeren specialistische jeugdhulp nodig hebben. De teams combineren jeugd- en volwassenenzorg en de eerste bevindingen laten tevredenheid zien bij de gezinnen en de professionals.

Eerste halfjaar rapportage maatregelen kostenbeperking jeugdhulp

Het college stuurt de raad met een agendavoorstel de eerste halfjaarrapportage over de uitvoering van een aantal maatregelen om grip te krijgen op de uitgaven van de jeugdhulp en beter te sturen op de transformatie van de jeugdhulp.

Het eerste kwartaal is vooral aangewend om de uitvoering van maatregelen voor te bereiden. In het tweede kwartaal is uitvoering gestart, met name op de maatregelen actief contractmanagement en hervorming JGGZ. Voor de andere maatregelen lag de focus op verdere planvorming.

Geschreven door