Gezamenlijk aan de slag met de Flevolandse woonopgave

Samen met het Rijk, de gemeenten en woningcorporaties zet de provincie de volgende stap richting het realiseren van 100.000 woningen* in Flevoland.

De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog. Ook in Flevoland zien we de woningprijzen verdubbelen én staan er minder huizen te koop. Flevoland wil ruimte bieden om te bouwen en om de woonwensen van mensen te realiseren. Ruimte voor de Flevolander én voor de mensen die in Flevoland willen wonen.

De woonagenda agendeert activiteiten die eraan bijdragen dat het in Flevoland goed wonen is voor iedereen. Hierbij gaat het om méér dan alleen goede woningen. Bij het maken van de woonagenda is de provincie samen met de gemeenten op zoek gegaan naar oplossingsrichtingen die zijn uitgewerkt in acties. Bijvoorbeeld gericht op de huisvesting van arbeidsmigranten, thuis wonen met zorg, duurzaam bouwen en wooninnovaties. Provinciale Staten heeft deze woonagenda unaniem vastgesteld op woensdag 13 oktober 2021.

Inmiddels is de provincie Flevoland met meerdere activiteiten gestart:

  • In de werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten werken provincie, gemeenten, werkgevers, uitzendorganisaties en huisvesters samen om te zorgen dat arbeidsmigranten een woonplek vinden in de werkgemeente. Dit doet de werkgroep bijvoorbeeld door locaties aan te wijzen waar woningen voor arbeidsmigranten gebouwd kunnen worden.
  • Binnen het thema Wonen en Zorg is de provincie gestart met een onderzoek naar de woonwensen van ouderen op basis van feitelijk gedrag. Met deze kennis kunnen bijvoorbeeld woningen levensloopbestendig gebouwd of aangepast worden. Eind 2021 worden de onderzoeksresultaten verwacht.
  • Vanuit het thema Duurzaamheid: basis voor de toekomst wordt samen met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeenten gewerkt aan een pilot Integraal Duurzaam bouwen met de inzet van proeftuinen voor houtbouw en biobased bouwen. Zo is er met regionale partners afgesproken minimaal 20% van de woningen van hout te bouwen, wat duurzamer en circulair is.

Gezamenlijk aan de slag!

Samenwerking is onmisbaar bij het oplossen van de woonopgave. Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties zijn het met elkaar eens dat de druk op de woningmarkt om een oplossing vraagt. Iedereen wil hieraan bijdragen vanuit een eigen rol. “Van alle partijen zijn concrete acties nodig” geeft gedeputeerde Jan de Reus aan. “Wettelijk gezien zijn de Flevolandse gemeenten als eerste aan zet. Zij bepalen wat er gebouwd wordt. Deze woonagenda helpt ons als provincie bij het vormgeven van gemeentegrens-overstijgend beleid.” De provincie heeft een duidelijke rol in het doen van onderzoek, het stimuleren van samenwerking over gemeentegrenzen heen en het ruimtelijk-juridisch aangeven waar woningbouw is toegestaan.

* Flevoland bouwt voor Nederland (100.000 woningen en Deltaplan)

Tegelijk met de ontwikkeling van de Flevolandse woonagenda werkt de provincie aan de vraag vanuit de Tweede Kamer om 100.000 woningen in Flevoland te kunnen bouwen (motie Koerhuis over 100.000 woningen en moties Amhaouch en Terpstra over Deltaplan Noordelijk Nederland). De invloed van deze ruimtelijke opgave op Flevoland is groot en vraagt meer dan alleen het bouwen van huizen. In het programma Flevoland bouwt voor Nederland werkt de provincie aan een integrale ruimtelijke ontwikkeling waarbij ‘wonen’ een van de invalshoeken is. De Flevolandse woonagenda geeft met hulp van de woningmarktonderzoeken en agendapunten kwalitatieve input voor de bouw van deze 100.000 woningen.

De gehele woonagenda en eerdere berichtgeving is te lezen op https://www.flevoland.nl/wonen

Geschreven door