College besluiten 04-11-2021

Vaststellen Samenwerkingsafspraken Metropool Regio Amsterdam (MRA)

Op 23 september 2021 heeft het college met de gemeenteraad gesproken over de concept samenwerkingsafspraken van de Metropool Regio Amsterdam. De inbreng van de gemeenteraad heeft het college gedeeld met de voorzitter van de MRA (burgemeester van Amsterdam). Begin oktober is de definitieve versie van de samenwerkingsafspraken toegestuurd aan de deelnemende gemeenten waaronder Almere. Het college stelt de gemeenteraad voor om met de samenwerkingsafspraken in te stemmen Als alle raden en Staten van de 34 leden van de MRA een besluit hebben genomen, zullen de nieuwe samenwerkingsafspraken op 10 december 2021 bekrachtigd worden tijdens het MRA-congres (State of the Region).

Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein regiovisie jeugdhulp

Het college reageert schriftelijk op een door de Almeerse Adviesraad Sociaal Domein uitgebracht advies over de regiovisie jeugdhulp.

De Adviesraad Sociaal Domein gaat in dit gevraagde advies in op de regiovisie jeugdhulp. De adviesraad geeft een aantal beleidsuitgangspunten mee en vraagt die in de regiovisie op te nemen. Deze worden deels door het college onderschreven. Het college nodigt in haar reactie de Adviesraad Sociaal Domein uit om over de voorgestelde uitgangspunten nader van gedachten te wisselen.

Geschreven door