Collegebesluiten 28 september 2021

De besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

Sportnota 2022 tot en met 2026, Almere Sportstad Vol Betekenis

Het college heeft de Sportnota 2022 tot en met 2026, Almere Sportstad Vol Betekenis vastgesteld en biedt deze ter besluitvorming aan aan de raad.

In de Sportnota staan twee ambities centraal:

Almere is één grote sport- en beweegaccommodatie. Alle Almeerders hebben door de inrichting van de openbare ruimte een permanente uitnodiging om te sporten en bewegen. De buitenruimte verleidt de inwoners om in beweging te komen. De stad is één groot speelveld.

In Almere kan iedereen sporten en bewegen. Alle Almeerders hebben de mogelijkheid om in beweging te komen door een divers, laagdrempelig en hoogwaardig sport- en beweegaanbod.

In Almere erkennen wij de brede waardetoevoeging van sport en bewegen aan de samenleving. Wij stellen vier waarden centraal: plezier, prestatie, gezondheid en verbinding. Sporten en bewegen is vooral leuk, voor iedere sporter en beweger is de prestatie de basis voor trots. Sport en bewegen is natuurlijk ook goed voor ieders gezondheid en door sporten en bewegen worden de sociale relaties versterkt. Daar staan wij voor in Almere.

Voortgangsrapportage aanpak Kinderopvangtoeslagaffaire (KOTA)

Het college heeft kennisgenomen van de voortgangsrapportage betreffende de aanpak van de kinderopvangtoeslagaffaire in Almere. Het college dient een agendaverzoek in om de raad te informeren over wat zij heeft gedaan bij de aanpak van de Kinderopvangtoeslagaffaire.

Aanleiding voor de voortgangsrapportage is dat de belastingdienst en de Nederlandse gemeenten in september 2020 de afspraak hebben gemaakt dat gemeenten gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire gaan ondersteunen bij het herstel van de kinderopvangtoeslagaffaire. Daartoe is een plan van aanpak geschreven waaraan verschillende partijen uit de stad hebben meegedacht. Het gaat hierbij onder andere om instellingen zoals De Schoor (maatwerk OSS, Sociaal Raadslieden),

PLANgroep, verschillende afdelingen binnen de gemeente Almere, Als ik later groot ben, en de Almeerse woningcorporaties). Inmiddels hebben alle partijen heel wat slagen gemaakt en zijn er in de loop van 2021 nog meer afspraken gemaakt tussen de belastingdienst en gemeenten o.a. over de wijze waarop het contact wordt gelegd om hulp aan te bieden en het kwijtschelden van de publieke schulden.

Om de ondersteuning op de vijf leefgebieden (financiën, huisvesting, zorg voor kinderen en anderen, tijdsbesteding (werk, studie, vrije tijd) en gezondheid (geestelijk en lichamelijk)) vorm te geven wordt in eerste instantie gewerkt binnen de reguliere kaders. Maar in veel gevallen zijn de reguliere kaders niet passend en is maatwerk nodig. Het college wil de raad graag informeren over welke maatwerk besluiten er binnen haar mandaat in het afgelopen jaar zijn genomen om het leven van gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire weer op de rit te krijgen en een bijdrage te leveren aan het herstel van het vertrouwen in de overheid. Denk hierbij aan:

  • Aanpassing draagkracht in het kader van Bijzondere Bijstand
  • Instellen Flex-team en flex-budget
  • Beleidsregels bij hardheidsclausule huisvestingsverordening.

Geschreven door