PvdA: raad moet weer zelf met participatie aan de slag

De PvdA is erg teleurgesteld dat het college een aangenomen motie van de PvdA over participatie niet heeft uitgevoerd. In de motie vraagt de PvdA aan het college om op een rij te zetten wanneer participatie voor initiatiefnemers (bijv. een projectontwikkelaar) verplicht kan worden en hoe het college denkt dat participatietrajecten eruit zouden moeten zien.

In plaats daarvan stelt het college voor om helemaal niets te doen aan participatie voor initiatiefnemers en benoemt ze de motie niet eens.

In de nieuwe omgevingswet zijn de procedures veel sneller gemaakt. Dat heeft als voordeel dat initiatieven sneller door kunnen, maar heeft als nadeel dat burgers minder tijd en minder kans hebben om bezwaar te maken tegen plannen. Om dat nadeel tegen te gaan biedt de omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om in bepaalde situaties participatie van bewoners verplicht te stellen, nog voordat de vergunningen worden ingediend. Dat zorgt ervoor dat bewoners ruim van tevoren op de hoogte zijn van plannen en gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden om hun mening te geven en eventueel bezwaar te maken.

Daarom heeft de PvdA bij de behandeling van de participatienota een motie ingediend met het verzoek om participatie voor initiatiefnemers verder uit te werken en de raad daar per raadsbrief over te informeren. Dat heeft het college niet gedaan. Sterker, het college stelt nu voor om helemaal niets te doen. Burgers krijgen daardoor wel te maken met de nadelen van de omgevingswet, maar profiteren niet van de voordelen die de wet voor hen biedt.

“De lange discussies en vele moties en amendementen bij de behandeling van de participatienota hebben al duidelijk gemaakt dat het college en de raad verschillend denken over participatie. Het voorstel dat het college nu doet onderstreept dat nog maar eens. Daarom zal de PvdA, eventueel samen met anderen, een initiatiefvoorstel indienen om als raad zelf uit te zoeken wanneer participatie wel en niet verplicht kan worden en op te schrijven waar die participatie volgens de raad aan moet voldoen”, aldus Erik Theunissen, raadslid voor de PvdA.

Link naar de motie ‘voorwaarden participatie externe initiatiefnemer’:

https://almere.notubiz.nl/document/10853367/2

Geschreven door