College Besluiten van 03-02-2022

De collegebesluiten van deze week.

Voortgangsrapportage Actieplan Veiligheid 2019-2022 over 2021

Het college heeft de Voortgangsrapportage Actieplan Veiligheid 2019-2022 over het jaar 2021 vastgesteld en biedt een agendavoorstel aan de gemeenteraad aan om de rapportage te bespreken.

De voortgangsrapportage beschrijft de ontwikkeling van de criminaliteitscijfers in Almere en het uitgevoerde veiligheidsbeleid in de periode januari tot en met december 2021. Het veiligheidsbeleid is erop gericht de criminaliteit en overlast in de gemeente tegen te gaan en de veiligheidsbeleving van inwoners te verbeteren.

De ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit werd in 2021 wederom sterk beïnvloed door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Veel traditionele vormen van criminaliteit zoals woninginbraken, bedrijfsinbraken, winkeldiefstal, verkeersmisdrijven en vernielingen namen af in de eerste helft van 2021. Helaas stegen de woninginbraken en straatroven in de tweede helft van 2021 weer. Cybergerelateerde criminaliteit liet, net als elders in Nederland, in de eerste helft van 2021 een verdere stijging zien, maar daalde in de tweede helft van 2021. Voor een goede duiding is het belangrijk te melden dat afgezet tegen het aantal inwoners de totale geregistreerde criminaliteit in Almere al jaren lager ligt dan gemiddeld in de grote steden.

Actualisatie exploitatiebegroting Oosterwold 2022

Het college stelt de gemeenteraad voor de geactualiseerde exploitatiebegroting Oosterwold vast te stellen. In deze exploitatiebegroting worden de totale kosten van de gebiedsontwikkeling Oosterwold voor de gebiedsorganisatie Oosterwold geraamd. Deze projectorganisatie van de gemeente Almere faciliteert de ontwikkeling van Oosterwold. De exploitatiebegroting vormt de basis voor de exploitatiebijdrage (bedrag dat initiatiefnemers in Oosterwold betalen voor o.a. de organisatiekosten van de gemeente en de aanleg van wegen). Deze exploitatiebijdrage ligt vast in een overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente Almere. Omdat de verhaalbare kosten in de exploitatiebegroting ongewijzigd zijn gebleven ten opzichte van 2021, kunnen de huidige vastgestelde exploitatiebijdrages per type kavel gehandhaafd blijven voor 2022.

Aanwijzing waarnemend gemeentearchivaris

De gemeentearchivaris wordt conform de Archiefwet 1995 door het college van burgemeester en wethouders aangewezen. De gemeentearchivaris verkrijgt hiermee bevoegdheid, voorbehouden aan de gemeentearchivaris, om de wettelijke taken conform de Archiefwet 1995 uit te voeren. Bij afwezigheid van de gemeentearchivaris bestaat het risico dat er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van die wettelijke taken. Door een waarnemend gemeentearchivaris aan te wijzen wordt dit risico ondervangen.

Afronding en verantwoording Zelfevaluatie BRP 2021

De Basisregistratie Personen (BRP) is de belangrijkste persoonsregistratie in Nederland. Het goed geregistreerd staan in de BRP is bijvoorbeeld een voorwaarde om in aanmerking te komen voor voorzieningen. Afnemers moeten kunnen uitgaan van betrouwbare gegevens. Het is daarom belangrijk dat niet alleen de kwaliteit van de gegevens zeer hoog is, maar ook dat de beveiliging en continuïteit van het systeem op orde zijn.

Op grond van de Wet Basisregistratie Personen is de gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek naar de Basis Registratie Personen (BRP) te doen. Dit onderzoek (zelfevaluatie) is een toets om te controleren dat we aan alle eisen voldoen. Door het uitvoeren van een zelfevaluatie wordt er verantwoording afgelegd over het kwaliteitssysteem van de BRP. Almere heeft een voldoende behaald op de zelfevaluatie BRP en voldoet hiermee aan de landelijk vastgestelde norm. De scores laten een stijging in de kwaliteit van de BRP zien ten opzichte van vorig jaar.

Mandaatregeling uitvoering gemeentelijke zelfstandigenregelingen Almere

Het college heeft het Zelfstandigen Loket Flevoland gemandateerd voor de uitvoering van de gemeentelijke zelfstandigenregelingen. Het gaat hierbij om regelingen op grond van de volgende wetten:

  • Participatiewet
  • Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Geschreven door