Juridische scan biedt meer duidelijkheid over gemeentelijke zorgplichten in Oosterwold

In opdracht van de gemeente is in Oosterwold een juridisch scan uitgevoerd naar de gemeentelijke zorgplichten op fysiek en sociaal gebied. Zoals grond- en hemelwater, drinkwatervoorziening, de openbare ruimte, wegbeheer, handhaving, archeologie, maar ook allerlei voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, sport, jeugd- en gezondheidszorg. Er zijn in totaal 27 zorgplichten op een rij gezet.

Voor 17 zorgplichten zijn geen bijzondere aandachtspunten geconstateerd. Het advocatenkantoor dat de scan heeft uitgevoerd, meent dat tien zorgplichten extra actie van de gemeente vragen om te voldoen aan de zorgplicht, of om te kunnen bepalen of de gemeente voldoet. Een deel van die aandachtspunten is al in het vizier, mede naar aanleiding van gesprekken die in 2022 zijn gevoerd met bewoners, eigenaren en andere geïnteresseerden. De gemeente gaat de openstaande vragen nu verder uitwerken, waarbij ook de bewoners van Oosterwold worden betrokken. Vervolgens zal het college van B&W een voorstel aan de gemeenteraad doen hoe met de conclusies om te gaan.

“Het is van belang om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen over onze gemeentelijke verantwoordelijkheden in het bijzondere gebied Oosterwold. Door nu de basis op orde te krijgen, kunnen we zorgen dat de verdere groei van Oosterwold op een verantwoorde manier gaat. De gemeente werkt al aan het uitdenken van verbeterpunten in de uitvoering van de organische gebiedsontwikkeling van Oosterwold. De scan van het advocatenkantoor biedt daarbij extra houvast, specifiek voor de zorgplichten.” Aldus wethouder Julius Lindenbergh. “Een tiental zorgplichten vraagt nadere uitwerking en daar gaan we verder mee aan de slag. Ook zijn er zorgplichten, bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de kavelwegen, die we juridisch correct invullen maar waarvan je je kunt afvragen of daar acties nodig zijn om toekomstige materiële schade te voorkomen. De eerdere inzichten én de aanvullingen die nu nodig blijken, gaan we in samenspraak met de gebiedsorganisatie Oosterwold en de bewoners van het gebied verder onderzoeken en vervolgens bespreken met de gemeenteraad.”

Achtergrond Oosterwold

De ontwikkeling van Almere Oosterwold is een uniek experiment. Het vormde in 2012 een radicale breuk met de traditionele wijze van gebiedsontwikkeling. Zowel wonen als infrastructuur, publiek groen, water en landbouw worden hier door de initiatiefnemers zelf vormgegeven. Destijds was daarmee het eindresultaat niet te voorspellen. Dit is de afgelopen periode zichtbaar geworden in het afvalwaterdossier, waarbij het college in de zomer van 2022 constateerde dat de gemeente in Oosterwold niet voldoet aan de wettelijke zorgplicht voor afvalwater (Artikel 10.33 Wet milieubeheer). Daarom besloot het college alsnog zo snel als mogelijk riolering aan te leggen langs alle wegen in Oosterwold. De verwachte financiële strop hierdoor, is eerder becijferd op circa 60 miljoen euro. Vervolgens is, mede op verzoek van de gemeenteraad, in beeld gebracht of in Oosterwold op andere aspecten gemeentelijke zorgplichten gelden die nadere aandacht behoeven. Advocatenkantoor Dirkzwager heeft dit juridisch onderzoek uitgevoerd.

Foto ter illustratie

Geschreven door