Almere gaat regels opstellen voor gebruik bodemenergie

Bij bodemenergie gebruikt men de van nature aanwezige energie uit de bodem voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Wethouder Alexander Sprong: “Het gebruik van bodemenergie is kansrijk voor Almere vanwege onze geschikte ondergrond.

Bodemenergie is een duurzame energiebron en bespaart daarmee op fossiele brandstoffen, zoals aardgas, en vermindert CO2-uitstoot. Nu is er geen eerlijke verdeling en optimaal gebruik van de energiebronnen in de ondergrond. Daarom stellen we regels op, zodat iedereen gelijke kansen krijgt om gebruik te maken van bodemenergie. Deze regels worden verwerkt in de Verordening Bodemenergie Almere. Het gebruik van bodemenergie draagt daarnaast bij aan onze doelstellingen om energieneutraal te worden.”

Almere wil optimale verdeling van energiebronnen in de ondergrond

De gemeente is vanaf 1 juli 2013 het bevoegd gezag voor gesloten bodemenergiesystemen. Het uitwerken van een bodemenergiebeleid is dus een taak van de gemeente. Tot nu toe was er geen reden om regels op te stellen voor de bodemenergiesystemen. Nu geldt dat ‘Wie het eerst komt, die het eerst pompt’. Hierdoor ontstaat een wildgroei aan energiesystemen in de ondergrond. Dit is niet langer houdbaar vanwege de toenemende drukte in de ondergrond. Met als gevolg dat de bodem niet optimaal en duurzaam wordt benut als energiebron. Met het opstellen van een bodemenergiebeleid stuurt de gemeente op een optimaal gebruik van de ondergrond en wordt bijgedragen aan de verduurzaming van de warmte en koude vraag.

Gelijke kansen voor iedereen om gebruik te maken van bodemenergie

Inwoners, bedrijven en instellingen krijgen door de regels evenveel kansen om hun eigen energiesysteem te verduurzamen. Bovendien kunnen door een betere ordening van de ondergrond in een gebied meer energiesystemen worden gerealiseerd. Ook zorgen de ordeningsregels ervoor dat collectieve, meer efficiënte energiesystemen, gelijke kansen krijgen om te ontwikkelen. Dergelijke collectieve systemen hebben vaak een lange voorbereidingstijd, omdat meerdere partijen betrokken zijn. Door deze langere voorbereidingstijd kunnen zij belemmerd worden door individuele, snellere initiatieven.

Regulering bodemenergiesystemen is noodzakelijk

Op bepaalde plekken verwacht de gemeente in de komende jaren een snelle toename van het aantal bodemenergiesystemen. In de gebieden Randstad en Almere Stad Centrum merkt de gemeente al dat regels voor het gebruik van bodemenergie noodzakelijk zijn. Vooruitkijkend op de ontwikkelingen en de verwachte drukte in de ondergrond ziet de gemeente Duin als een volgend gebied voor regulering van bodemenergiesystemen.

Uit een studie bodemenergie blijkt dat de ondergrond zeer geschikt is en wordt gestart met een bodemenergieplan

Uit een studie bodemenergie blijkt dat de ondergrond zeer geschikt is voor het opslaan en onttrekken van warmte en koude tot een diepte van 500 meter. In deze studie wordt geadviseerd een bodemenergieplan voor de gebieden Randstad, Almere Stad Centrum en Duin op te stellen. Dit jaar start de gemeente met het opstellen van een bodemenergieplan voor de gebieden Randstad en Almere Stad Centrum. Dit gebeurt in afstemming met de provincie Flevoland en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. De regels worden opgenomen in het bodemenergieplan en zijn onderdeel van de Verordening bodemenergie voor Almere. Het vaststellen van de Verordening Bodemenergie inclusief bodemenergieplan is een bevoegdheid van de raad. Eind dit jaar wordt deze voorgelegd aan de raad. De Verordening Bodemenergie wordt ook voorbereid op de Omgevingswet.

Foto kennisplatform Bodemenergie

Geschreven door